Zaangażowanie społeczne

Tagi

ALDI Nord jest nie tylko przedsiębiorstwem handlu detalicznego, pracodawcą, partnerem handlowym czy konkurentem. Jesteśmy również obywatelami i sąsiadami. Pełniąc wszystkie te różnorodne funkcje przejmujemy odpowiedzialność. Korzystając z naszych kompetencji i doświadczeń, wnosimy wkład w rozwiązywanie problemów społeczeństwa obywatelskiego wychodząc poza zasadniczy obszar naszej działalności. W ramach naszego zaangażowania społecznego wspieramy liczne projekty różnych kategorii  – przykładowo dotyczących prawidłowego odżywiania lub poprawy warunków pracy wzdłuż całego łańcucha dostaw.

Nasze założenia

We wszystkich dziewięciu krajach działalności ALDI Nord wspólnie z krajowymi inicjatywami i organizacjami wspieramy lokalne i ponadregionalne projekty, najczęściej w postaci darowizn żywności oraz darowizn rzeczowych. Ponadto udzielamy również wsparcia poprzez darowizny pieniężne. Dodatkowo fundacja ALDI Nord Stiftungs GmbH realizuje zadania służące międzynarodowemu dobru powszechnemu, zgodnie z ustalonymi celami statutowymi.

Głównymi aspektami tego zaangażowania są:

  • Zrównoważona gospodarka wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości dodanej
  • Ochrona klimatu, dobrostan zwierząt i różnorodność biologiczna
  • Zdrowy tryb życia w czasie wolnym i w pracy, zdrowe odżywianie oraz bezpieczne warunki pracy
  • Pomoc ofiarom katastrof i działania na rzecz ratowania w przypadku zagrożenia życia powstałego w szczególności podczas klęsk żywiołowych i ekologicznych
  • Nauka i badania

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo handlu detalicznego z rozbudowanym łańcuchem wartości dodanej angażujemy się również w krajach pochodzenia naszych produktów. Od marca 2017 r. wspieramy przykładowo dwa projekty produkcji kawy i kakao w Kolumbii, jak również zachodniej i centralnej Afryce. Wsparcie pomaga rolnikom, producentom i ich rodzinom oraz przyczynia się coraz bardziej do zrównoważonego rozwoju upraw.

Organizacja

Jednym z założeń polityki odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR – Policy) jest zaangażowanie społeczne, które realizujemy najczęściej w ramach lokalnej działalności. Dlatego spółki ALDI Nord samodzielnie wybierają i prowadzą własne projekty. W Niemczech również spółki regionalne samodzielnie kształtują swoje zaangażowanie społeczne, przy tym wspiera je dział CR ALDI Einkauf. Dodatkowo od 2016 r. fundacja ALDI Nord Stiftungs GmbH zajmuje się kooperacjami i projektami na płaszczyźnie międzynarodowej z partnerami spoza obszaru działalności ALDI Nord.

Postępy & Działania 2017

Zaangażowanie społeczne w krajach działalności ALDI Nord

W roku sprawozdawczym (2017) wiele spółek regionalnych ALDI angażowało się społecznie poprzez współpracę, projekty lub darowizny. Kilka wybranych przykładów poniżej:

  • ALDI Holandia zaangażowała się w roku sprawozdawczym w różne projekty i kooperacje, m.in. wspólnie z fundacją JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht – „pomoc dzieciom i młodzieży w dążeniu do zdrowej wagi“) rozpoczęła realizację projektu dotyczącego zdrowego odżywiania oraz podjęła współpracę z Plastic Soup Foundation, która działa na rzecz postępowania z plastikiem w sposób zrównoważony. Ponadto ALDI Holandia od 2017 r. bierze udział w dwóch projektach badawczych mających na celu zapobieganiu marnowania żywności. ALDI Holandia angażuje się także w biegi dobroczynne. W 2017 r. ponad 150 pracowników wzięło udział w biegu „KiKa Run“. Wpłacane darowizny przeznaczane są na rzecz dzieci chorych na nowotwór.
  • ALDI Dania uczestniczy w krajowej kampanii walki przeciwko rakowi piersi. W ramach tego projektu część przychodów ze sprzedaży różnych produktów przeznaczana jest na ten cel. Współpraca ta trwa od końca 2016 r. i była kontynuowana również w 2017 r.
  • W podobny sposób ALDI Portugalia wspiera Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na ten cel przeznaczana jest część przychodów ze sprzedaży wody („Earth Water“). Darowizny te przeznaczane są na walkę z głodem i ubóstwem. W ramach licznych lokalnych inicjatyw partnerskich ALDI Portugalia organizuje zbiórki darów żywnościowych.
  • W Polsce wspieraliśmy cele charytatywne w drodze ponownego udziału w biegu firmowym „Katowice Business Run“. Opłaty startowe zostały przeznaczone na cele dobroczynne.
  • Czyste sąsiedztwo – to cel ALDI Belgia: wszystkie sklepy wzięły udział w akcji „Retail Clean Up Day 2017“ oraz zorganizowały zbiórkę odpadów w sąsiedztwie.

Współpraca fundacji ALDI Nord Stiftungs GmbH

W 2017 r. jednym z pierwszych projektów fundacji ALDI Nord Stiftungs GmbH we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom (Deutsches Kinderhilfswerk – DKHW) był powołany do życia projekt „Mobilna akcja odżywianie i ruch”. W ramach tego projektu poprzez zabawę dzieci i młodzież uczą się podstaw zdrowego i zrównoważonego odżywiania oraz podejmowania aktywności fizycznej. Przygotowane specjalnie na potrzeby tego projektu przyczepy samochodowe zatrzymują się w miejscach publicznych lub na dziedzińcach szkół w obszarze dystrybucji ALDI Nord. Oferowane tam są bezpłatne spotkania dotyczące zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. W okresie od października 2017 r. do października 2018 r. odbędzie się około 360 spotkań, którym towarzyszyć będą regionalni partnerzy DKHW wraz z łącznie sześcioma przyczepami. Kolejny program wsparcia ALDI Nord Stiftungs GmbH został zorganizowany we współpracy z Instytutem Techniki Agrarnej i Bioekonomii im. Leibniza. W ramach projektu stowarzyszenie badawcze opracowało rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej produkcji żywności oraz podstawy zdrowego odżywiania. Po zakończeniu projektu wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej.

Darowizny żywności: aktualne projekty

Jako przedsiębiorstwo handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za zapobieganie problemowi marnowania żywności. Temat jest przekrojowy i obejmuje działy zarządzania odpadami oraz zaangażowania społecznego. Podstawą naszego zaangażowania w redukcję marnowanej ilości artykułów spożywczych jest darowizna produktów zdatnych do spożycia lecz nienadających się już do sprzedaży. Więcej informacji znajduje się w reportażach „Ratowanie żywności“  i „Zaangażowanie społeczne w Portugalii“.

Cele & Status

Ze względu na podejmowane działania związane z lokalnymi projektami nie formułujemy bardziej ogólnych celów dot. zaangażowania społecznego. Ustanowione zostały cele dotyczące zrównoważonej konsumpcji oraz darowizn żywności. Ewaluacji poddawane są pojedyncze projekty.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji   2018 projekt Niemcy
Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami   sukcesywnie udział w inicjatywach branżowych Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Kolejne informacje
Ciekawostki
Holandia: walka z „plastikową zupą"

Na całym świecie co minutę jedna pełna ciężarówka z plastikiem jest wyładowywana do morza – to około 8 miliardów kilogramów plastiku rocznie. Holenderska fundacja Plastic Soup Foundation postawiła sobie za cel powstrzymanie tego procesu. Popieramy to!

Ciekawostki
Zapraszamy do środka!

Wiele się tutaj zmieniło: w zmodernizowanych sklepach jest jasno i przyjaźnie, więcej przestrzeni, nowe kolory i przejrzysta prezentacja produktów zapewniają jeszcze lepszą orientację.

Kraje
Dużo się dzieje na tym nisko położonym, płaskim terenie - ALDI Holandia

W 2017 roku ALDI Holandia wdrożyła działania mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia wśród klientów. Również ochrona środowiska naturalnego i klimatu odgrywa tam ważną rolę.

Tematy Kluczowe
Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Tematy Kluczowe
Podnoszenie świadomości konsumentów

Każdego roku w naszych sklepach dokonuje się około 1,2 miliarda zakupów. Naszym celem jest promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia oraz umożliwienie jak najszerszej grupie odbiorców odpowiedzialnej konsumpcji w przystępnej cenie.

Ciekawostki
Z pola bawełny do sklepu: śpioszki w podróży

Większość ubrań, jaką nasi klienci znajdują w sklepach, przeszła długą drogę. Podróż naszego body niemowlęcego rozpoczyna się na indyjskich polach bawełny.

Ciekawostki
Nagrodzeni za bycie fair!

Produkty ze sprawiedliwego handlu w przystępnej cenie? Od wielu lat oferujemy je milionom klientów. Za nasze długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania idei sprawiedliwego handlu zostaliśmy nagrodzeni przez organizację TransFair.