Zaangażowanie społeczne

Tagi

ALDI Nord jest nie tylko przedsiębiorstwem handlu detalicznego, pracodawcą, partnerem handlowym czy konkurentem. Jesteśmy również obywatelami i sąsiadami. Pełniąc wszystkie te różnorodne funkcje przejmujemy odpowiedzialność. Korzystając z naszych kompetencji i doświadczeń, wnosimy wkład w rozwiązywanie problemów społeczeństwa obywatelskiego wychodząc poza zasadniczy obszar naszej działalności. W ramach naszego zaangażowania społecznego wspieramy liczne projekty różnych kategorii  – przykładowo dotyczących prawidłowego odżywiania lub poprawy warunków pracy wzdłuż całego łańcucha dostaw.

Nasze założenia

We wszystkich dziewięciu krajach działalności ALDI Nord wspólnie z krajowymi inicjatywami i organizacjami wspieramy lokalne i ponadregionalne projekty, najczęściej w postaci darowizn żywności oraz darowizn rzeczowych. Ponadto udzielamy również wsparcia poprzez darowizny pieniężne. Dodatkowo fundacja ALDI Nord Stiftungs GmbH realizuje zadania służące międzynarodowemu dobru powszechnemu, zgodnie z ustalonymi celami statutowymi.

Głównymi aspektami tego zaangażowania są:

  • Zrównoważona gospodarka wzdłuż całego łańcucha tworzenia wartości dodanej
  • Ochrona klimatu, dobrostan zwierząt i różnorodność biologiczna
  • Zdrowy tryb życia w czasie wolnym i w pracy, zdrowe odżywianie oraz bezpieczne warunki pracy
  • Pomoc ofiarom katastrof i działania na rzecz ratowania w przypadku zagrożenia życia powstałego w szczególności podczas klęsk żywiołowych i ekologicznych
  • Nauka i badania

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo handlu detalicznego z rozbudowanym łańcuchem wartości dodanej angażujemy się również w krajach pochodzenia naszych produktów. Od marca 2017 r. wspieramy przykładowo dwa projekty produkcji kawy i kakao w Kolumbii, jak również zachodniej i centralnej Afryce. Wsparcie pomaga rolnikom, producentom i ich rodzinom oraz przyczynia się coraz bardziej do zrównoważonego rozwoju upraw.

Organizacja

Jednym z założeń polityki odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR – Policy) jest zaangażowanie społeczne, które realizujemy najczęściej w ramach lokalnej działalności. Dlatego spółki ALDI Nord samodzielnie wybierają i prowadzą własne projekty. W Niemczech również spółki regionalne samodzielnie kształtują swoje zaangażowanie społeczne, przy tym wspiera je dział CR ALDI Einkauf. Dodatkowo od 2016 r. fundacja ALDI Nord Stiftungs GmbH zajmuje się kooperacjami i projektami na płaszczyźnie międzynarodowej z partnerami spoza obszaru działalności ALDI Nord.

Postępy & Działania 2017

Zaangażowanie społeczne w krajach działalności ALDI Nord

W roku sprawozdawczym (2017) wiele spółek regionalnych ALDI angażowało się społecznie poprzez współpracę, projekty lub darowizny. Kilka wybranych przykładów poniżej:

  • ALDI Holandia zaangażowała się w roku sprawozdawczym w różne projekty i kooperacje, m.in. wspólnie z fundacją JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht – „pomoc dzieciom i młodzieży w dążeniu do zdrowej wagi“) rozpoczęła realizację projektu dotyczącego zdrowego odżywiania oraz podjęła współpracę z Plastic Soup Foundation, która działa na rzecz postępowania z plastikiem w sposób zrównoważony. Ponadto ALDI Holandia od 2017 r. bierze udział w dwóch projektach badawczych mających na celu zapobieganiu marnowania żywności. ALDI Holandia angażuje się także w biegi dobroczynne. W 2017 r. ponad 150 pracowników wzięło udział w biegu „KiKa Run“. Wpłacane darowizny przeznaczane są na rzecz dzieci chorych na nowotwór.
  • ALDI Dania uczestniczy w krajowej kampanii walki przeciwko rakowi piersi. W ramach tego projektu część przychodów ze sprzedaży różnych produktów przeznaczana jest na ten cel. Współpraca ta trwa od końca 2016 r. i była kontynuowana również w 2017 r.
  • W podobny sposób ALDI Portugalia wspiera Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Na ten cel przeznaczana jest część przychodów ze sprzedaży wody („Earth Water“). Darowizny te przeznaczane są na walkę z głodem i ubóstwem. W ramach licznych lokalnych inicjatyw partnerskich ALDI Portugalia organizuje zbiórki darów żywnościowych.
  • W Polsce wspieraliśmy cele charytatywne w drodze ponownego udziału w biegu firmowym „Katowice Business Run“. Opłaty startowe zostały przeznaczone na cele dobroczynne.
  • Czyste sąsiedztwo – to cel ALDI Belgia: wszystkie sklepy wzięły udział w akcji „Retail Clean Up Day 2017“ oraz zorganizowały zbiórkę odpadów w sąsiedztwie.

Współpraca fundacji ALDI Nord Stiftungs GmbH

W 2017 r. jednym z pierwszych projektów fundacji ALDI Nord Stiftungs GmbH we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom (Deutsches Kinderhilfswerk – DKHW) był powołany do życia projekt „Mobilna akcja odżywianie i ruch”. W ramach tego projektu poprzez zabawę dzieci i młodzież uczą się podstaw zdrowego i zrównoważonego odżywiania oraz podejmowania aktywności fizycznej. Przygotowane specjalnie na potrzeby tego projektu przyczepy samochodowe zatrzymują się w miejscach publicznych lub na dziedzińcach szkół w obszarze dystrybucji ALDI Nord. Oferowane tam są bezpłatne spotkania dotyczące zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. W okresie od października 2017 r. do października 2018 r. odbędzie się około 360 spotkań, którym towarzyszyć będą regionalni partnerzy DKHW wraz z łącznie sześcioma przyczepami. Kolejny program wsparcia ALDI Nord Stiftungs GmbH został zorganizowany we współpracy z Instytutem Techniki Agrarnej i Bioekonomii im. Leibniza. W ramach projektu stowarzyszenie badawcze opracowało rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej produkcji żywności oraz podstawy zdrowego odżywiania. Po zakończeniu projektu wyniki zostaną podane do wiadomości publicznej.

Darowizny żywności: aktualne projekty

Jako przedsiębiorstwo handlu detalicznego jesteśmy odpowiedzialni za zapobieganie problemowi marnowania żywności. Temat jest przekrojowy i obejmuje działy zarządzania odpadami oraz zaangażowania społecznego. Podstawą naszego zaangażowania w redukcję marnowanej ilości artykułów spożywczych jest darowizna produktów zdatnych do spożycia lecz nienadających się już do sprzedaży. Więcej informacji znajduje się w reportażach „Ratowanie żywności“  i „Zaangażowanie społeczne w Portugalii“.

Cele & Status

Ze względu na podejmowane działania związane z lokalnymi projektami nie formułujemy bardziej ogólnych celów dot. zaangażowania społecznego. Ustanowione zostały cele dotyczące zrównoważonej konsumpcji oraz darowizn żywności. Ewaluacji poddawane są pojedyncze projekty.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Opracowanie projektów pilotażowych w zakresie zrównoważonej konsumpcji   2018 projekt Niemcy
Rozszerzenie dialogu z istotnymi interesariuszami   sukcesywnie udział w inicjatywach branżowych Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Kolejne informacje
Kraje
Dużo się dzieje na tym nisko położonym, płaskim terenie - ALDI Holandia

W 2017 roku ALDI Holandia wdrożyła działania mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia wśród klientów. Również ochrona środowiska naturalnego i klimatu odgrywa tam ważną rolę.

Ciekawostki
Zapraszamy do środka!

Wiele się tutaj zmieniło: w zmodernizowanych sklepach jest jasno i przyjaźnie, więcej przestrzeni, nowe kolory i przejrzysta prezentacja produktów zapewniają jeszcze lepszą orientację.

Kraje
Więcej różnorodności wśród produktów na półce - ALDI Polska

Niezależnie czy to certyfikat Fairtrade czy też MSC - w asortymencie sklepów ALDI Polska klienci znajdą stale powiększający się wybór produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł. Wszystkie 124 sklepy przeszły już gruntowną modernizację

Ciekawostki
Holandia: zdrowe odżywianie od najmłodszych lat

Zdrowie jest jednym z najważniejszych tematów w Holandii. Jednym z najbardziej aktualnych tematów jest m.in. nadwaga u dzieci i młodzieży. Mając po stronie silnego partnera podejmujemy się tego tematu.

Ciekawostki
Nagrodzeni za bycie fair!

Produkty ze sprawiedliwego handlu w przystępnej cenie? Od wielu lat oferujemy je milionom klientów. Za nasze długoletnie zaangażowanie na rzecz wspierania idei sprawiedliwego handlu zostaliśmy nagrodzeni przez organizację TransFair.

Ciekawostki
Dzień pod znakiem jakości

„Jakość ponad wszystko, ceny non stop nisko“, aby spełnić tę obietnicę, wszystkie produkty ALDI Nord przechodzą rygorystyczne kontrole jakości. Dla pracowników Działu Jakości jest to ambitna praca.