Różnorodność & Zgodność

Tagi

[GRI 405/103-1, 405-1] W dziewięciu europejskich krajach, w których reprezentowana jest spółka ALDI Nord, pracują ludzie ponad 117 narodowości. Ta różnorodność jest częścią ALDI Nord, wzbogaca naszą współpracę i odzwierciedla różnorodność naszych klientów. Różnorodne profile stanowisk, możliwości wdrażania w pracę oraz awansowania, jak również modele czasu pracy promują równości szans oraz prezentują ALDI jako atrakcyjnego pracodawcę.

Nasze założenia

[GRI 405/103-2] Jednoznacznie przeciwstawiamy się wszelkim formom dyskryminacji. We wszystkich krajach obowiązuje zasada, iż niezależnie od płci, wieku, religii, światopoglądu, orientacji seksualnej, pochodzenia, czy niepełnosprawności fizycznej wszystkie osoby zatrudnione mają równe szanse. Dla nas najważniejsze są wyniki.

W celu zapewnienia wszystkim równych warunków, wspieramy naszych pracowników w godzeniu pracy, czasu wolnego i życia rodzinnego. Pogodzenie życia zawodowego i prywatnego jest dla nas ważnym przyszłościowym tematem, ponieważ jego znaczenie w 2017 r. zostało wyróżnione w naszej analizie istotności. Kształtując czas pracy w dużym stopniu uwzględniane są potrzeby zatrudnionych. Ponadto w Grupie Przedsiębiorstw mamy około 48.000 miejsc pracy w niepełnym wymiarze godzin, w szczególności w sklepach (90 procent ).

Organizacja

Organizacja związków zawodowych

[GRI 102-10, 405/103-2, 407/103-1/2/3] Od lat 70-tych ubiegłego wieku w ALDI Nord w Niemczech wraz z otwarciem nowej spółki zakładany jest związek zawodowy, reprezentujący interesy pracownicze. W 2017 r. każda z 34 spółek regionalnych była również reprezentowana przez własną Radę Zakładową. Z początkiem 2018 r. przeprowadzono restrukturyzacje działalności w spółkach regionalnych Hoyerswerda i Könnern, z wyłączeniem sklepów. Część pracowników administracji i logistyki przeszła do innych spółek regionalnych. Dla pozostałych pracowników opracowano plan równowagi interesów oraz plan socjalny. Również w Belgii i Holandii istnieją Rady Zakładowe.

Systemy składania skarg i zażaleń

[GRI 405/103-2, 407/103-1/2/3] Od 2015 r. do dyspozycji pracowników w Holandii oddano jasno uregulowany system skarg i zażaleń. System skarg i zażaleń to wyraźny komunikat spółki ALDI Holandia skierowany do całego personelu o zerowej tolerancji wobec jakiejkolwiek formy dyskryminacji. Już od 2009 r. w hiszpańskich spółkach istnieje plan działania, który jest realizowany w przypadku jakichkolwiek oznak molestowania. Zapewnia on, że tego rodzaju sytuacja zostanie wyjaśniona bądź wyeliminowana w ciągu 24 godzin. Również w 2009 r. hiszpańskie spółki wprowadziły inny plan działania zapewniający równouprawnienie. W jego ramach systematycznie sprawdza się strukturę pracowników pod względem równości szans i równego traktowania.

Postępy & Działania 2017

[GRI 405/103-2/3] W 2017 r. udział kobiet na stanowiskach kierowniczych w ALDI Nord wyniósł około 27 procent, 43 procent naszych sklepów jest kierowanych przez kobiety. Postrzegamy to jako potwierdzenie objętej przez nas drogi obsadzania stanowisk kierowniczych, iż wyraźnie stawiamy na indywidualne osiągnięcia.

Wyniki pierwszych ankiet przeprowadzonych z początkiem 2017 r. wśród pracowników pokazały nam, że pracownicy są dumni z tego, iż pracują w ALDI Nord. Równocześnie okazało się, iż kwestia pogodzenia życia zawodowego i prywatnego na niektórych stanowiskach i spełnianych funkcjach wymaga jeszcze dopracowania. Na podstawie wyników ankiety podjęto już pierwsze działania, m.in. wzmacniamy nasze kadry kierownicze oraz wspieramy pełne szacunku oraz wzajemnego uznania postępowanie względem pracowników. Z końcem 2017 r. w ALDI Polska uruchomiono projekt mający na celu dalsze wspieranie poczucia wspólnoty i motywację pracowników.

Wskaźniki

Udział kobiet na stanowiskach kierowniczych [GRI 405-1]

Udział kobiet pracujących na stanowiskach kierowniczych na dzień 31.12. (w procentach)

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg1 24,9 27,3 29,5
Dania 20,2 20,0 21,3
Niemcy 24,6 26,7 27,8
Francja 17,5 21,4 23,1
Holandia 15,1 16,3 17,9
Polska 38,6 40,3 36,7
Portugalia 43,2 45,2 48,0
Hiszpania 34,8 32,8 34,0
Grupa Przedsiębiorstw 23,8 25,8 27,3

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Liczba pracowników według działów [GRI 405-1]

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

  2015 2016 2017
  Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety Grupa Przedsiębiorstw  w tym kobiety
Sprzedaż 46.708 36.146 51.780
40.157
55.901 42.495
Magazyn 4.604 1.183 4.983
1.207
5.466 1.288
Logistyka 2.490 39 2.596
36 2.722 54
Administracja 2.215 1.950 2.401 2.105
2.704 2.419
Wyższy szczebel zarządzaniat 577 122 589
139 631 155
Niższy szczebel zarządzania 1.043 284 1.174
337 1.322 403
Pozostałe1 542 33 556 31 621 28
Grupa Przedsiębiorstw 58.179 39.757 64.079 44.012 69.367 46.842

1 Do tej kategorii zaliczają się między innymi pracownicy oddelegowani do Rady Zakładowej i fachowcy zakładowi.

Pracownicy według rodzaju zatrudnienia [GRI 102-8]

Liczba pracowników według rodzaju zatrudnienia i płci na dzień 31.12. (liczba całkowita)

  2015 2016 2017
  Pełny etat w tym kobiety Niepełny wymiar godzin w tym kobiety Pełny etat w tym kobiety Niepełny wymiar godzin w tym kobiety Pełny etat w tym kobiety Niepełny wymiar godzin w tym kobiety
Belgia/Luksemburg1 2.021 877 4.235 3.575 2.117 903 4.295 3.552 2.325 1.099 4.402 3.705
Dania 1.048 468 989 583 1.074 468 1.110 660 1.098 413 1.179 686
Niemcy 7.267 3.125 24.162 19.396 7.258 2.977 27.957 22.428 7.370 2.994 28.466
22.517
Francja 5.184 2.504 2.236 2.029 5.474 2.722 2.769 2.482 5.993 2.794 3.225 2.798
Holandia 1.639 324 4.652 3.569 1.622 317 4.678 3.540 1.775 363 6.879 4.736
Polska 473 337 687 665 809 617 657 637 1.334 1.134 572 572
Portugalia 230 94 383 322 265 144 538 391 333 157 845 611
Hiszpania 1.220 611 1.753 1.278 1.407 718 2.049 1.456 1.427 708 2.144 1.555
Grupa Przedsiębiorstw 19.082 8.340 39.097 31.417 20.026 8.866 44.053 35.146 21.655 9.662 47.712 37.180

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Pracownicy według grup wiekowych [GRI 405-1]

Udział pracowników według grup wiekowych na dzień 31.12. (w procentach)

Udział pracowników według grup wiekowych na dzień 31.12.
Ilość pracowników z niepełnosprawnością [GRI 405-1]

Udział pracowników o znacznym stopniu niepełnosprawności na dzień 31.12. (w procentach)

  2015 2016 2017
Udział pracowników niepełnosprawnych 1,7 1,6 1,6
Kolejne informacje
Tematy Kluczowe
Marnowanie żywności & Odpady

Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności.

Ciekawostki
Z pola bawełny do sklepu: śpioszki w podróży

Większość ubrań, jaką nasi klienci znajdują w sklepach, przeszła długą drogę. Podróż naszego body niemowlęcego rozpoczyna się na indyjskich polach bawełny.

Ciekawostki
ALDI CR-Support w Hong Kongu –
zakłady produkcyjne pod kontrolą

Wiele produktów Non-Food dystrybuowanych przez ALDI produkowanych jest w Azji. Zespół ALDI CR-Support Ltd. w Hongkongu sprawdza standardy pracy i standardy socjalne zakładów produkcyjnych.

Ciekawostki
Przyszłość jest zielona: tak będzie wyglądać nowy kampus ALDI Nord

Z niecierpliwością wyczekiwany: nowy kampus w siedzibie ALDI Einkauf w Essen, w dzielnicy Kray. Nowoczesny budynek spełnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich pracowników ALDI Einkauf

Ciekawostki
ALDI to my – magazyn dla pracowników

Na naszym kursie ku modernizacji rozwijamy się szybciej niż kiedykolwiek. Jedno jest pewne: pracownicy ALDI Nord muszą wiedzieć, co się dzieje. Oto on - nasz nowy magazyn dla pracowników w Niemczech "ALDI to my"!

Tematy Kluczowe
Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.