Polityki zakupowe w obszarze Food uwzględniające zrównoważony rozwój

Tagi

[GRI 204/103-1, 308/103-1, 414/103-1] W 2017 r. oferowaliśmy naszym klientom w ramach jeszcze bardziej zróżnicowanego asortymentu niż w latach ubiegłych ponad 1600 artykułów; z czego większość stanowiły artykuły spożywcze (produkty Food). Ważną jego częścią jest nasza oferta sezonowa i regionalna. Nasza odpowiedzialność za te produkty obejmuje nie tylko drogę od magazynu do kasy, współodpowiedzialność przejmujemy na całej długości tworzenia łańcucha wartości dodanej, również za wytwarzanie surowców w sposób zrównoważony. Ponadto naszym dostawcom stawiamy jasne wymagania, a także wykorzystujemy certyfikację według uznanych standardów zrównoważonego rozwoju. Nasze działania są zbieżne z Agendą na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, które m.in. są poświęcone poprawie życia na lądzie (cel 15) oraz zrównoważonemu korzystaniu z zasobów wodnych (cel 14).

Nasze założenia

[GRI 102-11, 204/103-2, 308/103-2, 414/103-2] Nasz asortyment spożywczy składa się przede wszystkim z artykułów marki własnej, które wybieramy i kształtujemy dla naszych klientów. Ustalamy polityki zakupowe właściwe dla danych surowców i definiujemy wewnętrzne wytyczne dot. zakupu. Kierujemy się przy tym założeniami dot. oceny ryzyka, angażujemy się tam gdzie występują wyzwania ekologiczne i socjalne oraz tam gdzie naszymi staraniami możemy najwięcej osiągnąć. Ściśle współpracujemy z naszymi dostawcami i stale wymieniamy się informacjami dot. naszych wytycznych w zakresie zrównoważonego rozwoju, tak aby dostawcy również mogli wdrażać nasze wymogi. Ponadto angażujemy się w wiele inicjatyw branżowych lub inicjatyw zrzeszających wielu interesariuszy, np. w temacie owoców egzotycznych. Aby móc kontrolować proces zmiany surowców aż do producenta, identyfikowalność produktów staje się coraz ważniejsza. Nasi klienci dzięki Kodowi Identyfikowalności ALDI (ATC) mogą szybko sprawdzić pochodzenie różnych produktów. Ponadto pracujemy z uznanymi znakami/logotypami/certyfikatami zrównoważonego rozwoju.

Organizacja, Polityka CR & Polityki zakupowe

Organizacja

[GRI 204/103-2, 308/103-2, 414/103-2] Dział Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR) ALDI Einkauf tworzy polityki zakupowe dot. różnych surowców w porozumieniu z Działem Zakupów i pozostałymi spółkami ALDI Nord. Dział CR koordynuje również wdrażanie zdefiniowanych w nich wytycznych. Spółki ALDI Nord mogą opracowywać krajowe warianty polityk zakupowych zgodne z wymogami danego kraju. Zanim wdrożymy nowe wymogi z zakresu zrównoważonego rozwoju, sprawdzamy ich wykonalność wraz z wybranymi dostawcami. Opracowane w ten sposób wymagania stają się integralnym elementem naszych procesów zakupowych oraz kontraktów.

Polityka CR & Polityki zakupowe

[GRI 204/103-2, 308/103-2/3, 414/103-2/3] Odpowiedzialność za łańcuch dostaw stanowi centralny obszar działania w ramach naszej polityki odpowiedzialności przedsiębiorstwa. W roku sprawozdawczym wdrożyliśmy międzynarodową politykę zakupową herbaty, która dołączyła do istniejących obecnie polityk zakupowych kakao, kawy, oleju palmowego, dobrostanu zwierząt i (krajowej) ryb. W 2018 r. planujemy opublikować międzynarodowe polityki zakupowe ryb, soi/pasz pochodzących ze zrównoważonych źródeł oraz owoców i warzyw. Również w obszarze Non-Food zdefiniowaliśmy jasne wytyczne w politykach zakupowych.

Dostawcy produktów z chwilą zawarcia umowy zobowiązują się do przestrzegania  wymagań danej polityki zakupowej. Nasze polityki zakupowe poddawane są każdego roku kontroli merytorycznej i jeżeli to konieczne korektom. Dzięki temu wytyczne, dane i fakty są stale aktualizowane.

W rzadkich przypadkach niespełnienia wytycznych przez dostawców, pomimo wcześniejszych weryfikacji, wspólnie z nimi opracowujemy konkretne działania mające na celu poprawę procesów produkcyjnych. Zastrzegamy sobie prawo stosowania odpowiednich sankcji, a w najgorszym przypadku zakończenia relacji biznesowych.

Postępy & Działania 2017

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2]

Owoce i warzywa: ścisła współpraca z dostawcami i interesariuszami

Owoce i warzywa są jedną z najważniejszych grup asortymentowych w całej Grupie Przedsiębiorstw. W ofercie mamy średnio 100 różnych rodzajów owoców i warzyw  – liczba ta waha się w zależności od kraju i pory roku. Od 2015 r. oferta zwiększyła się łącznie o ponad 20 procent. Tematy, którymi zajmujemy się w ramach tej grupy asortymentowej, są różnorodne. Każda roślina ma inne wymagania, czy to duże zapotrzebowanie na wodę w czasie uprawy, czy to szczególną ochronę przed szkodnikami. Ponadto ważnym aspektem jest zapewnienie sprawiedliwych warunków pracy podczas uprawy. Wszyscy producenci owoców i warzyw, których artykuły są sprzedawane w ALDI Nord, poza aktualnym certyfikatem GLOBALG.A.P muszą udokumentować ewaluację socjalną zgodnie z modułem uzupełniającym GLOBALG.A.P.- GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice). Z końcem 2017 r. udział zakładów wytwórczych ewaluowanych w oparciu o GRASP lub zakładów objętych porównywalną ewaluacją polityki socjalnej wynosił 80 procent (według łącznej liczby zakładów produkcyjnych dostawców owoców i warzyw, realizujących dostawy do ALDI Nord Niemcy). Od 2017 r. w Belgii, Niemczech i Holandii nabywamy wyłącznie banany oznaczone unijnym logo produkcji ekologicznej lub certyfikatem Fairtrade czy też Rainforest Alliance CertifiedTM, jak również ananasy posiadające certyfikat Rainforest Alliance CertifiedTM.

W 2017 r. rozpoczęliśmy dialog z dostawcami na temat głównych wyzwań w łańcuchu dostaw owoców i warzyw. W Holandii wspólnie z dostawcami pracujemy nad tym, aby owoce i warzywa wyróżniać znakiem jakości PlanetProof fundacji Milieukeur. Znak jakości nadawany jest produktom uprawianym w sposób konwencjonalny, które wyróżniają się stosowaniem rozwiązań zgodnych z ideą zrównoważonego rozwoju, m.in. w zakresie stosowanych środków ochrony roślin, ochrony wód, zagospodarowania gleb lub oszczędności energii. Przystępując do Juice CSR Platform (odpowiedzialnej za temat soków) oraz do Światowego Forum Bananowego (World Banana Forum) kontynuujemy dialog na arenie międzynarodowej. W 2017 r. ponownie prowadziliśmy wymianę poglądów i doświadczeń z organizacjami pozarządowymi, takimi jak Oxfam, czy też duńskiej Danwatch. Skupialiśmy się na szczególnie istotnych tematach, takich jak poprawa warunków pracy podczas uprawy bananów lub winorośli.

Owoce egzotyczne, takie jak pomarańcze lub banany należą do najczęściej kupowanych owoców w Niemczech. Dlatego szczególnie ważnym jest dążenie do zrównoważonej uprawy oraz poprawy warunków socjalnych, jak i warunków pracy na plantacjach. W październiku 2017 r. wprowadziliśmy w Niemczech wewnętrzne wytyczne dot. zakupu owoców egzotycznych, w których zdefiniowano wymagania zakupowe specjalnie dla tej kategorii. Celem tych wytycznych jest budowa możliwie długoterminowego partnerstwa pomiędzy naszymi dostawcami, a producentami owoców egzotycznych. Tym sposobem producenci powinni być wspierani w trakcie implementacji wysokich wymagań socjalnych oraz środowiskowych podczas upraw. Regulacja ta przewiduje również możliwość przeprowadzania przez dostawców kontroli w kraju pochodzenia. Zastrzegamy sobie także prawo przeprowadzenia kontroli we własnym zakresie lub zlecania ich upoważnionym osobom trzecim.  

Olej palmowy: jasne cele i prace nad projektem w kraju pochodzenia

Olej palmowy jest wszechstronnie wykorzystywany w produkcji licznych artykułów – od glazury do ciast po środki piorące. W wielu rejonach upraw w Azji Południowo-Wschodniej produkcja oleju palmowego prowadzi jednak do zwiększonych problemów zarówno socjalnych jak i ekologicznych. Nie jest jednak łatwo zastąpić olej palmowy, gdyż palma olejowa jest jednym z najbardziej wydajnych owoców oleistych na świecie. W związku z tym Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord w swojej międzynarodowej polityce zakupowej oleju palmowego obowiązującej od 2015 r. stawia na bardziej zrównoważone i oszczędne metody uprawy. Podstawę stanowi fizyczna certyfikacja zgodna ze standardem Okrągłego Stołu ds. Zrównoważonego Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO). Do końca 2018 r. dokonamy zamiany artykułów marki własnej w grupie asortymentowej Food oraz Non-Food zawierających w swoim składzie olej palmowy na olej w 100 % certyfikowany przez RSPO. Pochodne i frakcje, które pod koniec 2018 r. nie będą dostępne w jakości certyfikowanej przez RSPO, zostaną wówczas objęte certyfikatami RSPO Book & Claim. W roku sprawozdawczym w całej Grupie Przedsiębiorstw osiągnęliśmy już prawie 90 procent certyfikowanej jakości (w roku 2015: 77 procent).

[GRI 414-2] Na Wybrzeżu Kości Słoniowej planujemy do 2019 r. przeszkolić ponad 2.000 drobnych rolników, w wyniku czego powinni oni otrzymać certyfikację zgodną z kryteriami RSPO. Na miejscu nad realizacją projektu czuwa organizacja pozarządowa Solidaridad International, angażująca się na rzecz zrównoważonego łańcucha dostaw. Inicjatywa ta wpływa pozytywnie nie tylko na ochronę środowiska, ale również zwiększa szanse drobnych rolników na wprowadzenie ich surowców do obrotu.

Kakao: produkty marki własnej zawierające wyłącznie certyfikowany surowiec

Kakao jest uprawiane w Afryce Zachodniej w głównej mierze przez drobnych rolników i ich rodziny, a następnie sprzedawane kooperatywom. Chcemy przyczyniać się do zachowania ekosystemów oraz dążyć do poprawy warunków pracy i życia ludności utrzymującej się z uprawy kakao. W ten sposób przyczyniamy się do zabezpieczenia zasobów kakao oraz zachowania go jako podstawowego surowca naszych produktów. Od końca 2017 r. wszystkie artykuły marki własnej zawierające kakao w grupach asortymentowych: słodyczy, płatków śniadaniowych i lodów, jak również artykułach marki własnej zawierających w swoich składach znaczny udział kakao posiadają certyfikat uznanych standardów: Fairtrade, Rainforest Alliance lub UTZ. Tym samym cel naszej międzynarodowej polityki zakupowej kakao oraz naszego programu CR został zrealizowany. W niektórych spółkach ALDI Nord, jak Portugalia i Hiszpania, zamieniliśmy już kolejne grupy asortymentowe, względnie planujemy ich zamianę, np. donuty czekoladowe lub croissanty.

W 2018 r. ALDI Nord zostało partnerem programu sprzedaży kakao o nazwie Fairtrade Cocoa Program. Oznacza to, że w przyszłości kakao znajdujące się w produktach marki własnej będziemy pozyskiwać z certyfikowanych źródeł programu sprzedaży kakao. W całej Grupie Przedsiębiorstw wybrane produkty czekoladowe marki Moser Roth zostaną zamienione. W odróżnieniu do klasycznego certyfikatu Fairtrade w przypadku programu sprzedaży kakao chodzi o sprawiedliwy zakup surowca, a nie o skład i certyfikację poszczególnych produktów.

[GRI 414-2] Od 2015 r. w ramach projektu PRO-PLANTEURS na Wybrzeżu Kości Słoniowej pracujemy nad poprawą warunków pracy i życia rolników uprawiających kakao. Projekt został zainicjowany przez członków Forum Zrównoważonego Kakao wraz z niemieckim rządem oraz rządem Wybrzeża Kości Słoniowej.

Kawa: wsparcie dla drobnych rolników, zwiększenie udziału certyfikowanego surowca kawy

Uprawa kawy stanowi podstawę egzystencji dla 25 milionów drobnych rolników z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej. Wiele czynności składających się na produkt końcowy kryje w sobie wyzwania natury społecznej, ekologicznej i ekonomicznej. Istotny jest również fakt zmian klimatycznych i ich następstw, takich jak przedłużające się okresy suszy, powodzie oraz niewielkie zbiory. Zjawiska te zmuszają rolników do konfrontacji z nowymi problemami. Za cel wyznaczyliśmy sobie wspieranie odpowiedzialnej uprawy w krajach pochodzenia – poprzez nasze zaangażowanie w miejscu upraw, wspieramy również sprzedaż odpowiedzialnie wytworzonych towarów. Nasza międzynarodowa polityka zakupowa kawy z 2016 r. zobowiązuje do sukcesywnego zwiększania w artykułach marki własnej udziału kawy pozyskiwanej w sposób zrównoważony. Z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord 48 procent stosowanego surowca kawy w artykułach marki własnej posiadało certyfikat UTZ, Fairtrade lub Rainforest Alliance CertifiedTM albo unijne logo produkcji ekologicznej (w roku 2015: 13 procent).

[GRI 414-2] Od marca 2017 r. wspólnie z fundacją Hanns R. Neumann Stiftung angażujemy się w Kolumbii na rzecz zrównoważonej produkcji kawy. W ciągu dwóch lat trwania projektu wsparcie ma uzyskać łącznie 800 drobnych rolników. Są oni aktywnie wspierani poprzez szkolenia i warsztaty z zakresu zrównoważonych metod upraw, lepszych metod obróbki ziaren, profesjonalnego zarządzania farmą oraz strategicznego planowania.

Herbata: opublikowano międzynarodową politykę zakupową

Herbata jest jednym z najważniejszych towarów handlowych na świecie. Głównymi krajami upraw są Chiny, Indie, Kenia oraz Sri Lanka. Od uprawy po produkt końcowy potrzeba wielkiego nakładu pracy. Na całym świecie na plantacjach herbaty pracuje 200 milionów ludzi. Największe wyzwania stanowią takie problemy jak migracja, warunki pracy, stosowanie pestycydów oraz zmiany klimatyczne. Z początkiem 2017 r. opublikowaliśmy naszą międzynarodową politykę zakupową herbaty. Dotyczy ona wszystkich artykułów marki własnej i reguluje wszelki zakup surowca herbaty w grupach asortymentowych ALDI Nord: herbata czarna i zielona oraz herbatka ziołowa i herbatka owocowa (herbata w torebkach, herbata liściasta). Naszym celem jest, by do końca 2018 r. zamienić co najmniej 80 procent ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej na certyfikowany surowiec pozyskiwany w sposób zrównoważony (z unijnym logo produkcji ekologicznej, certyfikatem UTZ, Fairtrade lub Rainforest Alliance CertifiedTM). Z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord około 53 procent stosowanej ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej wykorzystanej do produkcji artykułów marki własnej było pozyskiwane w sposób zrównoważony. Ponadto dążymy do tego, by do końca 2018 r. zamienić 30 procent ilości surowca herbatki ziołowej i owocowej na certyfikowany surowiec (z unijnym logo produkcji ekologicznej, certyfikatem UTZ, UEBT/UTZ, Fairtrade lub Rainforest Alliance CertifiedTM) oraz by do końca 2020 r. udział ten wynosił 40 procent. Już z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord około 30 procent stosowanej ilości surowca herbatki ziołowej i owocowej było pozyskane w sposób zrównoważony.

Ryby: intensywny dialog z partnerami

Wiele naturalnych populacji ryb jest zagrożonych wskutek przełowienia, nielegalnych metod połowu i zanieczyszczenia środowiska. Połów i hodowla ryb muszą być zmienione, aby chronić zasoby, a także móc w przyszłości pokrywać zapotrzebowanie na produkt spożywczy, jakim są ryby. W odniesieniu do naszych produktów marki własnej chcemy zapewnić bardziej zrównoważony sposób postępowania z rybami i owocami morza wzdłuż całego łańcucha dostaw oraz produkcji. W 2017 r. w ofercie całej Grupy Przedsiębiorstw udział surowców certyfikowanych według standardu Marine Stewardship Council (MSC), Aquaculture Stewardship Council (ASC), GLOBALG.A.P. lub unijnego logo produkcji ekologicznej wynosił prawie 40 procent (w roku 2015: 33 procent). W 2018 r. planujemy uzupełnić nasze krajowe polityki zakupowe o międzynarodową politykę zakupową ryb, definiującą wiążące cele dla całej Grupy Przedsiębiorstw. W związku z tym w całej Grupie Przedsiębiorstw przeprowadzono analizę asortymentu oraz zdefiniowano tzw. „czerwoną listę“ gatunków ryb, które nie są dopuszczone do sprzedaży we wszystkich spółkach Grupy Przedsiębiorstw. Dział CR wspólnie z Działem Zakupów stale analizuje cały asortyment ryb odpowiednio według zdefiniowanych kryteriów, takich jak np. metoda połowu, obszar połowu, jak również aktualny stan populacji danego gatunku ryb.

Również w temacie ryb dialog z naszymi partnerami jest ważny. W 2017 r. przystąpiliśmy do Globalnego Dialogu mającego na celu wsparcie identyfikowalności owoców morza (Global Dialogue on Seafood Traceability). W jego ramach wspólnie z innymi interesariuszami pracujemy nad poprawą identyfikowalności produktów rybnych. W temacie tuńczyka współpracujemy z Międzynarodową Fundacją na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Owoców Morza (International Seafood Sustainability Foundation). Dodatkowo wspólnie z innymi przedsiębiorstwami handlu detalicznego wspieramy prowadzoną przez Instytut Thünen stronę internetową „populacje ryb-online“.

Konsumenci otrzymują od nas wsparcie w świadomym dokonywaniu zakupów w postaci naszego oznakowania ryb oraz Kodu Identyfikowalności ALDI (ATC). Oba sposoby oznakowania będą stopniowo wprowadzane we wszystkich spółkach ALDI Nord.

Dobrostan zwierząt: kontynuacja szeroko pojętego zaangażowania

[GRI FP dobrostan zwierząt] Dobrostan zwierząt hodowlanych stanowi główny temat debaty społecznej. Liczne produkty marki własnej ALDI Nord zawierają surowce pochodzenia zwierzęcego. Dlatego również naszą odpowiedzialnością jest, by wraz z dostawcami wdrażać i rozwijać standardy dot. dobrostanu zwierząt. W tym celu w ubiegłych latach wdrożyliśmy w całej Grupie Przedsiębiorstw szereg działań wychodzących poza ustawowo wymagane wytyczne. Dotyczy to przede wszystkim wyłączenia ze sprzedaży określonych produktów pochodzenia zwierzęcego, jak np. wełny z królików angorskich lub produktów z futer naturalnych. Nasza międzynarodowa polityka dot. dobrostanu zwierząt wyznacza wiążące ramy naszej działalności. Obowiązuje ona od początku 2016 r. wszelkie produkty marki własnej ALDI Nord zawierające w swoim składzie surowce pochodzenia zwierzęcego w kategorii Food i Non-Food. W polityce zakupowej wprowadziliśmy m.in. od 2025 r. zakaz sprzedaży jaj z chowu klatkowego we wszystkich spółkach Grupy Przedsiębiorstw.

Już w latach 2015/2016 w Belgi, Danii, Niemczech i Holandii uchwalono dodatkowe krajowe polityki zakupowe dot. dobrostanu zwierząt. Portugalia i Francja uczyniły to z początkiem 2018 r.; Hiszpania planuje wprowadzenie tej polityki w bieżącym roku. W szczególności w Belgii, Danii, Niemczech i Holandii w 2017 r. podejmowano intensywne starania w celu dalszej poprawy standardów dot. dobrostanu zwierząt. W Niemczech wprowadziliśmy m.in. etykietę ochrony zwierząt Niemieckiego Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt oraz markę własną „Fair & Gut”. W Danii korzystamy z tamtejszego krajowego logo dobrostanu zwierząt, w Holandii ze znaku jakości Beter Leven. Nasze postępy są widoczne, np. poprzez zajęcie wysokiego miejsca w rankingu „Business Benchmark on Farm Animal Welfare” 2017.

Cele & Status

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2/3, 414/103-2/3] Każda polityka zakupowa zawiera cele dla całej Grupy Przedsiębiorstw, względnie specyficzne dla danego kraju, które każdego roku częściowo kontrolujemy na podstawie ankietowania dostawców. Wyznaczone cele są ujęte w naszych politykach zakupowych. Na stronie cr-aldinord.com udostępniamy aktualizacje polityk. Tym sposobem nasze postępy są transparentne i weryfikowalne.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: odpowiedzialność wzdłuż łańcucha dostaw

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Udokumentowanie ewaluacji socjalnej (GRASP lub porównywalnej) przez wszystkich producentów owoców i warzyw   2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększanie udziału certyfikowanego surowca kawy w zdefiniowanych artykułach marki własnej (UTZ, Fairtrade, Rainforest Alliance i unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2020 zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości surowca herbaty czarnej oraz zielonej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 80 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 30 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana ilości herbatki ziołowej i owocowej w zdefiniowanych artykułach marki własnej na herbatę certyfikowaną pozyskiwaną w sposób zrównoważony (Rainforest Alliance, Fairtrade UTZ, UEBT/UTZ, unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2020 40 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany surowiec (UTZ, Rainforest Alliance, Fairtrade) dla artykułów marki własnej zawierających w składzie istotny udział kakao w asortymencie stałym i akcyjnym w zdefiniowanym obszarze obowiązywania.    2017 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zamiana na certyfikowany przez RSPO olej palmowy dla wszelkich artykułów marki własnej zawierających olej palmowy (Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO)   2018 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzanie asortymentu o produkty wegetariańskie i wegańskie, w tym certyfikowanych (np. V-Label) nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Rozszerzanie systemów kontroli i certyfikowania oraz własnych standardów, wykraczających poza wymogi prawne i uwzględniających aspekty dobrostanu zwierząt nowy sukcesywnie zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału ryb i produktów zawierających ryby certyfikowanych w sposób zrównoważony (MSC, ASC, GLOBALG.A.P. i unijne logo produkcji ekologicznej) nowy 2018 50 % Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

Udział zakupionych artykułów rybnych certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów marki własnej posiadających certyfikat MSC, ASC, GLOBALG.A.P. lub unijne logo produkcji ekologicznej w łącznej liczbie zakupionych artykułów rybnych, w podziale na rodzaj certyfikacji (w procentach)1

W 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw zakupionych zostało około 40 procent artykułów rybnych certyfikowanych według jednego ze zdefiniowanych standardów zrównoważonego rozwoju. Największy udział (około 66 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu MSC, następnie ASC (około 19 procent) oraz certyfikacji GLOBALG.A.P. (około 13 procent), jak również artykułom z unijnym logo produkcji ekologicznej (około 4 procent).

  2015 2016 2017  
  Ogółem w tym MSC w tym ASC w tym GLOBALG.A.P. w tym unijne logo produkcji ekologicznej Ogółem w tym MSC w tym ASC w tym GLOBALG.A.P. w tym unijne logo produkcji ekologicznej Ogółem w tym MSC w tym ASC w tym GLOBALG.A.P. w tym unijne logo produkcji ekologicznej
Belgia/ Luksemburg2 32,4 82,6 8,7 8,7 56,0 60,0 30,0 20,0 51,8 56,1 24,7 17,8 1,4
Dania 56,9 72,4 6,9 20,7 59,4 65,8 10,5 21,1 2,6 75,4 74,4 16,3 4,7 4,6
Niemcy 70,6 64,0 10,1 22,5 3,4 66,9 55,9 7,5 31,2 5,4 71,1 64,1 10,4 19,8 5,7
Francja 17,9 85,0 5,0 40,0 22,2 62,5 15,6 25,0 36,9 66,1 18,6 11,9 8,5
Holandia 47,4 67,3 16,4 14,5 1,8 50,9 69,5 18,6 13,6 3,4 61,5 66,1 28,8 11,9 3,4
Polska 35,8 73,7 10,5 21,1 31,1 78,9 5,3 15,8 42,3 66,7 15,2 15,1 3,0
Portugalia 25,0 76,9 23,1 28,8 53,3 13,3 26,7 6,7 27,6 71,9 9,4 12,5 6,2
Hiszpania 10,9 76,9 15,4 7,7 10,0 66,7 13,3 13,3 6,7 12,9 65,0 15,0 5,0 15,0
Grupa Przedsiębiorstw 32,9 71,7 11,5 17,3 2,6 36,0 63,4 17,5 20,2 3,1 39,5 66,3 18,8 13,3 4,2

1 Artykuły posiadające większą liczbę certyfikatów znaku jakości w podziale wyszczególnione są pod wszystkimi odnośnymi kategoriami, jednak w liczbie łącznej liczone są tylko jako jeden artykuł. Dlatego suma kategorii według podziału może wynieść więcej niż 100 procent..
2
W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju według grup asortymentowych [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów rybnych (marki własnej) certyfikowanych pod kątem zrównoważonego rozwoju w asortymencie stałym i akcyjnym w podziale na grupy asortymentowe (w procentach)1

  2017
  Świeże ryby (chłodnia) Ryby mrożone Konserwy rybne Pozostałe
Belgia/Luksemburg2 81,8 76,5 32,1 49,4
Dania 78,6 91,7 50,0 61,5
Niemcy 82,9 88,9 58,3 62,8
Francja 75,0 68,8 20,0 28,3
Holandia 81,8 74,1 50,0 22,7
Polska 34,4 63,6 11,1 76,5
Portugalia 81,3 12,2 4,5 35,1
Hiszpania 22,9 30,0 3,4 3,1
Grupa Przedsiębiorstw 58,0 41,2 18,5 38,6

1 Ogólnie przyporządkowano wszystkie artykuły do czterech grup asortymentowych. Publikacje charakterystyczne dla danego kraju mogą w poszczególnych krajach różnić się ze względu na różne grupy asortymentowe.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT

Udział jaj świeżych z certyfikatem KAT w łącznej liczbie zakupionych jaj świeżych (w procentach)1

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg2
86,0 80,0 84,9
Niemcy 100,0 100,0 100,0
Holandia 100,0 100,0 100,0
Polska 34,4 32,3 26,9
Grupa Przedsiębiorstw 97,6 96,6 96,9

1 Certyfikat KAT nie ma zastosowania we wszystkich krajach. Dlatego wyszczególnione są tutaj jedynie te kraje, w których certyfikat ten ma zastosowanie.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Udział certyfikowanego oleju palmowego [GRI FP2]

Udział oleju palmowego posiadającego certyfikat fizycznego modelu łańcucha dostaw RSPO wykorzystanego do wytworzenia naszych produktów w kategorii Food i Non-Food w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)1

  2015 2016 20172  
  Ogółem Ogółem Ogółem Food Non-Food
Belgia/Luksemburg3 77,7 85,4 92,8 99,8 20,1
Dania 30,1 91,0 96,1 99,4 46,0
Niemcy 86,7 90,0 91,9 100,0 46,8
Francja 66,5 82,2 87,4 100,0 26,8
Holandia 71,4 88,3 85,4 91,3
15,2
Polska 78,7 69,2 75,1 76,5 53,0
Portugalia 62,7 84,1 80,5 90,9 20,3
Hiszpania 36,9 68,7 63,2 72,2 36,3
Grupa Przedsiębiorstw 76,8 86,7 89,2 97,4 35,8

1 Dane opierają się częściowo na wyliczeniach prognostycznych.
2 Podział produktów według kategorii Food i Non-Food jest możliwy dopiero od 2017 r.
3
W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział certyfikowanych artykułów zawierających kakao [GRI FP2]

Udział zakupionych artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym zawierających kakao certyfikowane pod kątem zrównoważonego rozwoju w łącznej liczbie zakupionych artykułów zawierających kakao (w procentach).

W 2017 r. artykuły marki własnej zawierały około 88 procent kakao z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Największy udział (około 98 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ, następnie Fairtrade (około 1,5 procent, włącznie z 0,1 procent artykułów z certyfikatem Fairtrade i unijnym logo produkcji ekologicznej) oraz unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 0,7 procent).

  2015
2016 2017  
  Ogółem w tym Fairtrade w tym UTZ Ogółem w tym Fairtrade w tym UTZ Ogółem w tym Fairtrade w tym UTZ
Belgia/Luksemburg1 20,0 1,9 98,1 77,0 2,0 98,0 98,2 2,2 97,5
Dania 73,5 100,0 89,6 1,2 98,8 82,6 1,1 97,8
Niemcy 77,0 0,9 99,1 90,1 0,8 99,2 93,8 0,2 97,8
Francja 23,9 100,0 90,9 0,4 99,6 88,0 1,4 97,8
Holandia 77,5 3,6 96,4 84,2 3,2 96,4 95,3 1,6 98,4
Polska 69,7 100,0 68,6 0,8 99,2 80,0 98,4
Portugalia 68,5 100,0 80,2 0,5 99,5 88,5 0,9 97,3
Hiszpania 55,4 99,4 70,3 0,5 99,5 88,9 0,5 96,7
Grupa Przedsiębiorstw 48,9 1,9 97,9 78,8 1,5 98,4 87,6 1,4 97,9

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział zakupionej kawy certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju [GRI FP2]

Udział zakupionej certyfikowanej bądź zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju kawy w całkowitej masie kawy zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach)

Zakupiona przez nas kawa była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnym logo produkcji ekologicznej, 4C, Rainforest Alliance oraz UTZ. W 2017 r. łącznie około 48 procent  zakupionej kawy było certyfikowane bądź zweryfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 80 procent) przypadł standardowi certyfikacyjnemu UTZ następnie certyfikacji Fairtrade i unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 9 procent).

  2015 2016 2017  
Belgia/Luksemburg2 11,2 16,4 44,1
Dania 13,6 18,7 49,0
Niemcy 14,1 21,9 50,0
Francja 9,2 15,7 43,9
Holandia 11,3 15,8 44,8
Polska 9,8 13,4 43,5
Portugalia 16,5 29,6 60,6
Hiszpania 19,2 36,9 61,6
Grupa Przedsiębiorstw 12,8 19,5 47,8

1 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
2 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej i zweryfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju [GRI FP2]

Udział zakupionej herbaty certyfikowanej pod kątem zrównoważonego rozwoju w całkowitej masie herbaty zakupionej na wytworzenie artykułów marki własnej w asortymencie stałym i akcyjnym (w procentach).

Zakupiona przez nas herbata była weryfikowana zgodnie ze standardami Fairtrade, unijnego logo produkcji ekologicznej, Rainforest Alliance, jak również UTZ oraz UEBT/UTZ. W 2017 r. łącznie około 53 procent zakupionej herbaty było certyfikowane zgodnie z jednym z wyżej wymienionych standardów. Największy udział (około 54 procent) przypadł certyfikatowi Rainforest Alliance następnie unijnemu logo produkcji ekologicznej (około 28 procent).

  20152 20162 2017
Belgia/Luksemburg3 7,9 20,9 38,9
Dania 12,2 29,6 49,8
Niemcy 17,8 37,2 55,4
Francja 12,0 34,4 50,6
Holandia 13,2 25,2 44,0
Polska 14,7 20,1 48,4
Portugalia 46,4 36,4 53,3
Hiszpania 33,5 36,3 56,8
Grupa Przedsiębiorstw 17,1 34,3 52,9

1 W zestawieniu uwzględniono zarówno artykuły marki własnej zawierające herbatę (produkty zawierające wyroby z krzewu herbacianego, jak np. czarna i zielona herbata), jak również artykuły marki własnej zawierające wyroby herbatopodobne (np. herbatki ziołowe i owocowe).
2 Na podstawie ulepszonej metody gromadzenia danych, dane należało częściowo dopasować w stosunku do wcześniejszych publikacji.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

Kolejne informacje
Ciekawostki
Przyszłość jest zielona: tak będzie wyglądać nowy kampus ALDI Nord

Z niecierpliwością wyczekiwany: nowy kampus w siedzibie ALDI Einkauf w Essen, w dzielnicy Kray. Nowoczesny budynek spełnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich pracowników ALDI Einkauf

Ciekawostki
Co sprawia, że banan jest BIO?

BIO to nie tylko małe zielono-białe logo na produkcie. Stoi za tym przede wszystkim pełne pasji zaangażowanie producentów i dostawców w uprawę przyjaznej dla środowiska wysokiej jakości żywności.

Ciekawostki
17 celów dla lepszego świata

Przedsiębiorstwa również zostały wezwane do zaangażowania się w osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (UN – Sustainable Development Goals zwanych w skrócie SDGs). Wiele tematów adresowanych pod kątem SDGs ma ogromne znaczenie dla ALDI Nord.

Ciekawostki
ALDI CR-Support w Hong Kongu –
zakłady produkcyjne pod kontrolą

Wiele produktów Non-Food dystrybuowanych przez ALDI produkowanych jest w Azji. Zespół ALDI CR-Support Ltd. w Hongkongu sprawdza standardy pracy i standardy socjalne zakładów produkcyjnych.

Ciekawostki
Eksperci ds. owoców i warzyw

Eksperci, którzy badają jabłka i ogórki? Naprawdę istnieją! eksperci od świeżości pomagają sprostać wysokim oczekiwaniom naszych klientów.

Ciekawostki
Co to znaczy być pracownikiem ALDI?

Być pracownikiem ALDI oznacza przede wszystkim – stosować w życiu nasze wspólne wartości. „Prosto, odpowiedzialnie i niezawodnie” - Za tym stoimy my, we wszystkim, co robimy i gdziekolwiek jesteśmy.

Ciekawostki
Krok po kroku dążąc do lepszego dobrostanu zwierząt

Coraz więcej konsumentów chce wiedzieć, skąd pochodzi żywność zawierająca surowce mięsne, którą u nas nabywają. Nasz zaangażowany zespół pracuje w ALDI Nord nad tym, aby krok po kroku osiągać widoczne postępy.

Aktualizacja 2018
Program CR 2018