Ochrona klimatu

Tagi

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2] Zobowiązujemy się do ograniczenia wpływu naszej biznesowej działalności na klimat. Już w 2015 r. sformułowaliśmy w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR – Policy) nasze wytyczne dot. działań mniej szkodliwych dla klimatu. W naszej polityce klimatycznej przyjętej w 2018 r. postawiliśmy sobie ambitny cel klimatyczny i ustalamy ramy kompleksowych działań. W ten sposób przyczyniamy się do osiągnięcia międzynarodowych celów ustanowionych podczas paryskiego porozumienia klimatycznego i do realizacji celu zrównoważonego rozwoju (cel 13)  “Działania w dziedzinie klimatu” sformułowanego w Agendzie 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Nasze założenia

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] ALDI Nord wyznaczyło sobie jasny cel w zakresie ochrony klimatu: zobowiązujemy się do zmniejszenia (w porównaniu do 2015 r.) emisji gazów cieplarnianych w całej Grupie Przedsiębiorstw o 40 procent do 2021 r. Cel ten dotyczy wszystkich emisji, które sami wytwarzamy w wyniku naszej działalności (emisje z zakresu 1 i zakresu 2 – Scope 1 i Scope 2). Nasze cele i środki są zestawione w naszej międzynarodowej polityce klimatycznej.

Nasza strategia klimatyczna jest ukierunkowana długoterminowo i obejmuje dwa główne zagadnienia:

  • Dzięki środkom poprawiającym wydajność oszczędzamy energię, czynnik chłodniczy oraz paliwo. Przy tym zwracamy szczególną uwagę na to, gdzie występują największe zużycia.
  • Pozyskujemy więcej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł. Obejmuje to zarówno produkcję własną jak i coraz częściej zakup energii elektrycznej.

Nasz bilans klimatyczny dzieli nasze emisje gazów cieplarnianych według źródeł emisji w ten sposób wskazując nam punkt odniesienia wobec naszych środków ochrony klimatu. Jest on sporządzany zgodnie z uznanym na całym świecie standardem ujętym w Protokole Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol – GHG) oraz sprawdzany przez biegłego rewidenta.

Przegląd naszych najważniejszych źródeł emisji
  • Sklepy: nasze sklepy zużywają najwięcej energii na chłodzeniu żywności, oświetleniu sali sprzedażowej i ogrzewaniu. Jest to typowe w handlu detalicznym.
  • Chłodnictwo: chłodzenie naszych produktów wymaga użycia czynników chłodniczych. Czynniki chłodnicze mogą przedostawać się do atmosfery poprzez wycieki, tym samym przyczyniając się do globalnego ocieplenia
  • Logistyka: równo jedna ósma naszej emisji gazów cieplarnianych w całej Grupie Przedsiębiorstw wynika ze zużycia oleju napędowego w samochodach ciężarowych, patrz także „Mobilność i logistyka“.
  • Centra logistyczne: w naszych centrach logistycznych za znaczną część zużycia energii elektrycznej (do 50 procent) odpowiada oświetlenie.

Aby konsekwentnie wdrażać ochronę klimatu w całym przedsiębiorstwie, musi stać się ona częścią jego ekonomiki. Dlatego w ciągu 2018 r. ustalimy wewnętrzną cenę za tonę CO2. Cena ta powinna być uwzględniana w przypadku wszystkich decyzji inwestycyjnych, z którymi wiąże się emisja gazów. W ten sposób chcemy, aby ochrona klimatyczna była mocno zakorzeniona w naszej działalności.

Organizacja i zakres odpowiedzialności

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Ochrona klimatu wymaga współpracy i wiedzy różnych specjalistycznych działów. Należy przy tym zapewnić szybkie i elastyczne działania na pojawiające się nowe zmiany technologiczne i polityczne warunki ramowe. Dlatego wszystkie odpowiedzialne działy i grupy ekspertów (CR, nieruchomości i ekspansja, chłodnictwo, logistyka) regularnie prowadzą rozmowy podczas gremium.

Dyrektywy i regulacje

Nasza międzynarodowa polityka klimatyczna ustanawia ramy działań dot. ochrony klimatu w obrębie całej Grupy Przedsiębiorstw. Została na przyjęta wiosną 2018 roku.

W zakresie ustawodawstwa szczególne znaczenie dla nas ma rozporządzenie Unii Europejskiej (UE) dotyczące fluorowanych gazów cieplarnianych, którego celem jest ograniczenie emisji w całej UE do 2030 r. Fluorowane gazy cieplarniane powstają w naszym przedsiębiorstwie, głównie przez chłodnictwo.

Postępy & Działania 2017

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2]

Strategia klimatyczna opracowana przy użyciu konkretnego pakietu środków

W roku sprawozdawczym 2017 zakończyliśmy opracowywanie strategii klimatycznej ALDI Nord. W ramach rozwoju dokonano oceny wdrożonych już projektów ochrony klimatu i zbadano potencjalne nowe działania. Wynikiem analizy jest zróżnicowany pakiet potencjalnych działań na rzecz ochrony klimatu. Spółki ALDI w danym kraju podejmują decyzje na podstawie indywidualnych kryteriów, którymi działaniami najefektywniej mogą osiągnąć swoje krajowe cele klimatyczne.

Sklepy: innowacyjna technologia zmniejsza zużycie energii

Jedną czwartą zużycia energii w sklepach generuje oświetlenie sali sprzedażowej. Dlatego właśnie od 2016 r. w nowych sklepach we wszystkich krajach stosowana jest technologia LED. Zużywa ona do 50 procent mniej energii niż nasze dotychczasowe oświetlenie. Od 2017 r. w istniejących sklepach większości krajów wyposażamy salę sprzedażową w oświetlenie LED włącznie z oświetleniem regałów chłodniczych i lodówek. W związku z tym, iż oświetlenie LED wytwarza mniej ciepła niż inne rodzaje oświetlenia, do chłodzenia potrzeba mniej prądu. W naszych zmodernizowanych sklepach zmniejszamy zapotrzebowanie na sztuczne światło poprzez okna sięgające podłogi, a sale sprzedażowe oświetlamy poza godzinami otwarcia w zależności od potrzeb. Technologię LED używamy także do oświetlania terenów zewnętrznych, parkingów, magazynów i pomieszczeń dodatkowych.

Kolejnym obszarem zwiększania ochrony klimatu w naszych sklepach jest chłodnictwo. Produkty mrożone są oferowane w głębokich zamrażarkach, a w naszych nowych sklepach także w zamrażarkach wiszących. Dla naszych sklepów w Niemczech kupowane są, np. tylko głębokie zamrażarki z naturalnym czynnikiem chłodniczym. Dzięki sprężarkom z regulacją prędkości i oświetleniu LED zużywają one przy tej samej powierzchni do 35% mniej prądu niż starsze modele. W przypadku regałów chłodniczych od 2017 r. stosowana jest w Niemczech technologia chłodzenia CO2 w większości nowych sklepów i w sklepach po przebudowach. Zintegrowane systemy CO2 w nowych budynkach są wykorzystywane także do ogrzewania. Odzyskują ciepło powstające podczas wytwarzania chłodzenia, a także ciepło z powietrza odprowadzanego na zewnątrz.

Nowa technologia jest uzupełniana poprzez kompleksowe zarządzanie danymi energetycznymi. W 2017 r. wprowadziliśmy w Niemczech do wszystkich naszych sklepów i centrów logistycznych system, który dostarcza najświeższe dane dotyczące zużycia energii. W Hiszpanii używamy systemu zarządzania energią w 40 sklepach, pozwala nam to rejestrować w sposób cyfrowy i analizować centralnie zużycie energii przez głównych użytkowników. W 2018 r. w Holandii wprowadzimy system zarządzania energią zgodny z normą ISO 50001.

Czynniki chłodnicze: mniejsze straty i alternatywne rozwiązania przyjazne dla klimatu

Zmniejszenie tzw. wskaźnika wycieku czynników chłodniczych jest ważnym elementem naszej strategii klimatycznej. Oprócz regularnych testów szczelności w 2017 r. w naszych niemieckich sklepach zakończyliśmy wprowadzanie cyfrowego systemu monitorowania. Umożliwia on szybki przegląd wszystkich systemów chłodzenia dzięki ewidencji i analizie danych. We Francji i Holandii pracujemy obecnie nad wprowadzeniem systemu na terenie całego kraju.

Jednocześnie coraz częściej zastępujemy istniejące czynniki chłodnicze bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. W Niemczech we wszystkich lodówkach i zamrażarkach sukcesywnie zamieniamy czynnik chłodniczy na jego naturalną alternatywę jaką jest propan (R290), który wykazuje bardzo niski potencjał globalnego ocieplenia. W naszych nowych systemach chłodzenia CO2 używamy czynnika chłodniczego, jakim jest CO2.

W latach 2015-2017 udało nam się zmniejszyć emisje spowodowane stratami czynnika chłodniczego o 16%, tj. około 99.000 ton ekwiwalentu CO2.

Centra logistyczne: wydajne oświetlenie dopasowane do potrzeb

W Belgii i Niemczech w naszych centrach logistycznych planujemy wprowadzić oświetlenie LED; w Danii zostało już ono zastosowane. Z końcem 2017 r. w całej Grupie Przedsiębiorstw wyposażyliśmy 27 z 73 centrów logistycznych w technologię LED; pod koniec 2017 roku dwa z magazynów zostały zamknięte. Spodziewamy się, że wprowadzone zmiany pozwolą zaoszczędzić łącznie do 3.000 ton emisji  CO2 w skali roku. Ponadto w centrach logistycznych rozszerzamy skalę zastosowania oświetlenia dostosowanego do potrzeb w postaci czujników ruchu i czujników światła.

Odnawialne źródła energii: więcej zielonej energii do 2021 r.

Dachy wielu sklepów i centów logistycznych są wyposażone w instalacje fotowoltaiczne. W 2017 r. nasze instalacje miały zainstalowaną moc wynoszącą ponad 32.000 kWp (kW peak) i produkowały ponad 23.000 MWh energii elektrycznej. W ten sposób udało nam się zapobiec emisji w liczbie 6.600 ton CO2. Do 2021 r. chcemy zainstalować dodatkową nominalną moc wynoszącą ponad 50.000 kWp dzięki dodatkowym instalacjom. W ALDI Francja planowanych jest aż 120 instalacji. W ALDI Belgia na przełomie lat 2018/2019 do już istniejących 40 instalacji dojdzie kolejnych 18. Także w ALDI Portugalia do końca 2017 r. zainstalowano 16 instalacji solarnych; do 2021 r. ma zostać tam zainstalowanych około 5.000 kWp dodatkowej mocy instalacyjnej.

Obecnie zużywamy ok. 70% wytwarzanej energii elektrycznej, a reszta jest doprowadzana do sieci. Chcemy zwiększyć udział energii własnej. W tym celu pilotujemy zastosowanie technologii przechowywania energii, która pozwolą nam korzystać z generowanej energii elektrycznej w późniejszym czasie. ALDI Nord Niemcy wyposażyło już trzy sklepy pilotażowe w innowacyjny system przechowywania lodu z projektu ESyCool green. W tym projekcie nasz partner, firma Viessmann, otrzymała w lutym 2018 r. za ten system Niemiecką Nagrodę za Innowacyjność w dziedzinie klimatu i środowiska (Deutscher Innovationspreis für Klima und Umwelt – IKU) 2017 w kategorii “Innowacje procesowe na rzecz ochrony klimatu”. Po zakończeniu fazy testowej zdecydujemy o kolejnych wdrożeniach.

Mimo kolejnych instalacji fotowoltaicznych, w ciągu najbliższych kilku lat będziemy w dalszym ciągu pozyskiwać większą część energii elektrycznej z sieci. Aby osiągnąć nasz cel klimatyczny, planujemy do 2021 r. zakup większej ilości zielonej energii elektrycznej. Już w 2015 r. ALDI Holandia całkowicie zamieniła zakup prądu na zieloną energię elektryczną. W 2017 r. energia ta pochodziła w całości z europejskiej energii wiatru. W 2017 r. mogliśmy w ten sposób zaoszczędzić ponad 40.000 ton ekwiwalentu CO2. Obecnie pracujemy nad ścisłymi kryteriami zakupu zielonej energii elektrycznej.

Cele i status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] W naszej polityce klimatycznej postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie naszych emisji gazów cieplarnianych do 2021 r. o 40% w porównaniu do 2015 r. W celu zapewnienia bardziej skutecznej kontroli dla całej Grupy Przedsiębiorstw regularnie rejestrujemy postępy projektu i dane dotyczące emisji. Są one oceniane przez Dział CR (Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa) i analizowane przez specjalnie powołane w tym celu gremium ekspertów. Jeżeli dane środki nie przynoszą spodziewanego efektu omawiane zostają nowe działania. Regularnie przesyłamy wewnętrzne i zewnętrzne informacje dot. etapu osiągania naszego celu klimatycznego.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: oszczędzanie zasobów

Cel Status Termin celu Zakres celu Istotność celu
Do 2021 r. zredukowanie o 40 % emisji gazów cieplarnianych względem roku bazowego 2015 nowy 2021 – 40 % względem  2015 r. Grupa Przedsiębiorstw
Wprowadzenie oświetlenia LED we wszystkich nowych sklepach (wewnątrz i na zewnątrz) oraz kontrolowanie wymiany starego oświetlenia na oświetlenie LED w istniejących sklepach i centrach logistycznych   2019 (i sukcesywnie) 100 % Grupa Przedsiębiorstw
Zwiększenie udziału sklepów wyposażonych w instalacje fotowoltaiczne   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Grupa Przedsiębiorstw
Opracowanie koncepcji kontroli, analizy i redukcji emisji gazów cieplarnianych   2017 koncepcja Grupa Przedsiębiorstw
Opracowanie koncepcji wprowadzenia monitoringu energetycznego i systemu zarządzania energią w Niemczech cel osiągnięto 2017 koncepcja Grupa Przedsiębiorstw
Całopowierzchniowe zapewnienie certyfikatu ISO 50001 nowy 2018 100 % Holandia
Podwyższenie współczynnika wykorzystania energii pozyskanej samodzielnie za pomocą instalacji fotowoltaicznych w sklepach na potrzeby własne poprzez kombinację z koncepcjami wykorzystującymi dwusystemowe urządzenia chłodzące i grzewcze oraz układem instalacji fotowoltaicznych dostosowanych do zapotrzebowania   sukcesywnie kontynuacja i zwiększenie Niemcy
Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu urządzeń chłodniczych w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowanie współczynników nieszczelności i/lub czynników chłodniczych bardziej przyjaznych dla środowiska   sukcesywnie 100 % Niemcy

Wdrożenie całopowierzchniowego, cyfrowego systemu monitoringu systemów chłodzenia w celu uzyskania obniżenia emisji poprzez zoptymalizowane współczynniki
nieszczelności i/lub czynniki chłodnicze bardziej przyjazne dla środowiska

  2017 100 % Holandia
Stopniowe przestawienie wszystkich gotowych do podłączenia chłodziarek i zamrażarek na czynnik chłodzący Propan (R290) o bardzo niskim globalnym potencjale ocieplającym (Global Warming Potential – GWP)   sukcesywnie 100 % Niemcy

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

Bezpośrednie zużycie energii [GRI 302-1]

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na kraje (w MWh)1

Największa część bezpośredniego zużycia energii generowana jest przez korzystanie z gazu ziemnego do wytwarzania ciepła oraz oleju napędowego jako paliwa w logistyce. Całkowite zużycie zmalało nieznacznie w porównaniu do roku 2016.

  2015 20162 2017  
Belgia/Luksemburg3 108.941 109.576 111.286
Dania 20.962 20.692 19.766
Niemcy 386.112 402.431 397.002
Francja 149.429 143.479 147.787
Holandia 84.156 86.055 80.058
Polska 12.896 14.905 16.639
Portugalia 1.013 1.084 1.206
Hiszpania 4.177 4.449 4.731
Grupa Przedsiębiorstw 767.686 782.671 778.475

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Bezpośrednie zużycie energii według źródeł [GRI 302-1]

Bezpośrednie zużycie energii w budynkach i w logistyce, w podziale na nośniki energii (w MWh)1

  2015 2016 2017
Gaz ziemny 418.129 429.621 418.921
Olej opałowy 27.589 25.321 25.509
Biogaz 154 89 67
Olej napędowy (w tym z napędem  generatorów) 321.314 327.163 333.492
Benzyna 66 26 18
Gaz płynny 434 451 466

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.

 

Pośrednie zużycie energii [GRI 302-1]

Zużycie prądu i ciepła z sieci ciepłowniczej (w MWh)1

Zużycie prądu w naszych lokalizacjach wynoszące prawie 990 GWh odpowiada za największą część zapotrzebowania na energię. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosło ono nieznacznie o 6 procent. Ten wzrost wynika m.in. z dłuższych godzin otwarcia oraz z wyposażania sklepów w dodatkowe regały chłodnicze i automaty piekarnicze.

  2015 20162 2017
  Ogółem Prąd Ciepło z sieci ciepłowniczej Ogółem Prąd Ciepło z sieci ciepłowniczej Ogółem Prąd Ciepło z sieci ciepłowniczej
Belgia/Luksemburg3 88.411
88.411
89.559 89.559
101.354 101.354
Dania 50.569
39.659
10.910
51.141
39.739
11.402
50.470 39.855 10.615
Niemcy 451.014 433.393
17.621
463.361
445.897
17.464 472.279 454.553 17.726
Francja 177.762
177.762
167.805
167.805

180.752 180.752
Holandia 79.780 78.779 1.001
82.177 81.077
1.100 84.669 83.716 953
Polska 17.394
16.110
1.284
20.429
18.606
1.823
25.335 22.173 3.162
Portugalia 14.113
14.113
14.884
14.884
17.720 17.720
Hiszpania 79.694
79.694
79.070
79.070

89.029 89.029
Grupa Przedsiębiorstw 958.737
927.921
30.816
 968.426
936.637
31.789
1.021.608 989.152
32.456

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
3 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

 

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) [GRI 305-1/2]

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i Scope 2) (w tonach ekwiwalentu CO2)

Emisje gazów cieplarnianych zostały określone na podstawie zużycia energii i paliw napędowych oraz strat czynników chłodniczych. Obliczenie zostało przeprowadzone zgodnie z wymogami Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas (GHG) Protocol), z zastosowaniem współczynników emisji DEFRA względnie GEMIS dla emisji związanych z zakupem energii cieplnej z sieci ciepłowniczej. Zgodnie z protokołem GHG (GHG Protocol) należy oddzielnie wyliczać emisję zużycia prądu z zakresu 2 (Scope 2) w podziale na emisję czynnika „miejscowego” i „rynkowego”. Podczas, gdy metoda rachunku „miejscowego” opiera się tylko na czynnikach danego regionu geograficznego (np. kraju), to o ile to możliwe dla czynników „rynkowych” stosuje się indywidualną mieszankę prądu danego przedsiębiorstwa na podstawie faktycznie powstałych emisji danego producenta energii.  Obliczenie emisji gazów cieplarnianych według metody „miejscowej” dokonuje się na podstawie czynników Międzynarodowej Agencji Energetycznej (International Energy Agency – IEA).

  2015 2016 2017
  Scope 11 Scope 22
“na podstawie lokalizacji“
Scope 22
“w oparciu o rynek“
Scope 11 Scope 22, 3
“na podstawie lokalizacji“
Scope 22, 3
“w oparciu o rynek“
Scope 11 Scope 22
“na podstawie lokalizacji“
Scope 22
“w oparciu o rynek“
Belgia/Luksemburg4 42.096 17.782 15.781
40.328 18.656 13.246 38.639 22.674 14.859
Dania 11.104 13.241 8.973
10.466 11.372 10.914 14.942 8.119 10.859
Niemcy 120.089 214.793 262.533
110.178 211.664 38.301 108.069
203.918 223.790
Francja 74.861 11.350 2.666
75.277 6.863 6.276 67.101 8.364 6.756
Holandia 31.253 35.044 72 29.802 38.393 143 28.147 40.984 124
Polska 3.940 12.866 13.488
5.501 14.688 15.185 6.931 17.295 18.441
Portugalia 1.529 3.964 6.180 2.817 3.793 4.334 5.728 5.695 5.080
Hiszpania 12.239 19.467 30.218
12.267 20.096 26.774
10.980 25.718 29.854
Grupa Przedsiębiorstw 297.111 328.507 339.911
286.636 325.525 115.173 280.537 332.767 309.763

1 Zakres 1: Emisje z bezpośredniego zużycia energii/budynki, zużycie paliwa/logistykę oraz straty czynnika chłodniczego.
2 Zakres 2: Emisje z zużycia prądu oraz zużycia ciepła z sieci ciepłowniczej według podziału na emisję „miejscowe” i „rynkowe”
3 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do ubiegłego roku sprawozdawczego.
4 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“).

 

Emisje gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) według źródeł z 2016 i 2017 [GRI 305-1/2]

Całkowita ilość emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2) proporcjonalnie według źródeł (w procentach, w oparciu o emisje „miejscowe”) 

Emisji gazów cieplarnianych z zakresów 1 i 2 (Scope 1 i 2)
Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych

Zainstalowana moc instalacji fotowoltaicznych (w kWp)

  2015 2016 2017
Belgia/Luksemburg1 438 1.095
2.594
Dania 35 45 45
Niemcy 11.526
19.537 26.708
Francja 273
Holandia 149 149 209
Polska
Portugalia 866 990 1.466
Hiszpania 732 804 850
Grupa Przedsiębiorstw 13.746
22.620
32.145

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

Produkcja własna [GRI 302-1]

Wygenerowana energia elektryczna z instalacji fotowoltaicznych i zużycie własne (w MWh)

  2015 2016 2017  
  Generowany prąd Użytek własny Generowany prąd Użytek własny Generowany prąd Użytek własny
Belgia/Luksemburg1 275 251 815
659 1.809 1.629
Dania 10 10 47 47 41 29
Niemcy 7.498 4.575 13.445 8.752
18.261 11.967
Francja 125 102
Holandia 150 115 156 124 156 123
Polska
Portugalia 25 25 1.085
864 1.537 1.285
Hiszpania 205 174 391 321 1.224 1.224
Grupa Przedsiębiorstw 8.163 5.150 15.939
10.767
23.153 16.359

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“ ).

 

Kolejne informacje
Kraje
Dużo się dzieje na tym nisko położonym, płaskim terenie - ALDI Holandia

W 2017 roku ALDI Holandia wdrożyła działania mające na celu promowanie zdrowego i zrównoważonego stylu życia wśród klientów. Również ochrona środowiska naturalnego i klimatu odgrywa tam ważną rolę.

Kraje
Produkty pochodzące ze zrównoważonych źródeł i wydajna logistyka - ALDI Belgia i ALDI Luksemburg

Naszym obecnym priorytetem w Belgii i Luksemburgu jest rozbudowa naszego asortymentu pochodzącego ze zrównoważonych źródeł oraz logistyka realizowana z poszanowaniem zasobów.

Kraje
Słońce na dachu - ALDI Portugalia

Na zachodnim skraju Europy kontynentalnej znajduje się ALDI Portugalia posiadająca 57 sklepów. Szczególną rolę odgrywa tam fotowoltaika oraz zaangażowanie społeczne.

Kraje
Jasne zdanie w kwestii zrównoważonego rozwoju - ALDI Hiszpania prowadzi dialog

Niezależnie czy jest to nowoczesna strona internetowa, intensywne kampanie komunikacyjne czy media społecznościowe – dialog z klientami i innymi interesariuszami jest w ALDI Hiszpania codziennością. Przedmiotem dyskusji są również kwestie związane z ochroną środowiska.

Tematy Kluczowe
Mobilność & Logistyka

Codziennie dostarczamy towary z naszych centrów logistycznych do sklepów, aby klienci mogli się cieszyć zaopatrzonymi półkami w świeże produkty.

Ciekawostki
Przyszłość jest zielona: tak będzie wyglądać nowy kampus ALDI Nord

Z niecierpliwością wyczekiwany: nowy kampus w siedzibie ALDI Einkauf w Essen, w dzielnicy Kray. Nowoczesny budynek spełnia wysokie standardy zrównoważonego rozwoju i zapewnia wystarczającą ilość miejsca dla wszystkich pracowników ALDI Einkauf

Ciekawostki
Zapraszamy do środka!

Wiele się tutaj zmieniło: w zmodernizowanych sklepach jest jasno i przyjaźnie, więcej przestrzeni, nowe kolory i przejrzysta prezentacja produktów zapewniają jeszcze lepszą orientację.

Kraje
Więcej zrównoważonego rozwoju w kraju dyskontów - ALDI Nord Niemcy

Wszystko rozpoczęło się w 1913 roku otwarciem małego sklepu w Essen-Schonnebeck. Dziś klienci znajdą ALDI Nord w 2 249 miejscach w północnym obszarze dystrybucyjnym. Jednym z naszych priorytetów w Niemczech jest polepszanie dobrostanu zwierząt

Ciekawostki
Działania na rzecz ochrony klimatu

Zmiany klimatyczne dotyczą każdego. W tym celu wdrażamy środki ochrony klimatu we wszystkich odpowiednich obszarach. Wiele działań wdrażamy w sklepach, ponieważ tam możemy najwięcej zaoszczędzić CO2.