Marnowanie żywności & Odpady

Tagi

[GRI 301/103-1, 306/103-1] Przejmujemy odpowiedzialność za ochronę naszego środowiska i zasobów naturalnych. Będąc przedsiębiorstwem handlu detalicznego ważną rolę odgrywa dla nas redukcja ilości odpadów oraz przeciwdziałanie marnowaniu żywności. Chcąc znacząco działać w tej kwestii pokazujemy również nasze zaangażowanie w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals, SDGs) Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zgodnie z nimi na płaszczyźnie handlu detalicznego i konsumenckiego marnowanie żywności w przeliczeniu na osobę zostanie zmniejszona o połowę do 2030 r. (cel 12, Zrównoważona konsumpcja i produkcja). Wnosimy swój wkład w realizację tego celu.

Nasze założenia

[GRI 301/103-2, 306/103-2] Postępujemy zgodnie z pięciostopniowym systemem redukcji odpadów: zapobieganie, ponowne wykorzystanie, recykling, odzyskiwanie oraz składowanie. Odpadów unikamy przykładowo stosując w logistyce systemy wielokrotnego użytku, takie jak skrzynki do transportu owoców i warzyw. Sprawdzamy, jakie materiały mogą zostać ponownie wykorzystane uwzględniając recykling, np. w zakresie naszych materiałów opakowaniowych z tektury lub folii. Materiały nienadające się do recyklingu są spalane w spalarniach odpadów w celu odzysku energii. Na ostatnim miejscu znajduje się składowanie. W Niemczech konsekwentnie stosujemy się do tego systemu – z naszej strony ponowne wykorzystanie wynosi 99 procent (patrz wskaźniki odpadów). Także w Belgii ponad 90 procent naszych opadów jest poddawanych recyklingowi, a w przypadku odpadów organicznych – fermentacji.

W naszej branży największą część odpadów stanowią opakowania (niespełna 82 procent), przede wszystkim zbiorcze, oraz odpady w postaci marnowanej żywności, które tworzą artykuły spożywcze nienadające się do sprzedaży. Wraz ze zwiększającymi się obrotami zwiększeniu ulega również ilość wytwarzanych odpadów Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. W Niemczech w roku sprawozdawczym utworzyliśmy nowe stanowisko menedżera logistyki ds. usuwania odpadów, aby dalej optymalizować zarządzanie odpadami

Ponadto aktualnie opracowujemy międzynarodowe rozporządzenie dot. redukowania marnowanej żywności. Publikacja planowana była na koniec 2017 r. Jednakże różne krajowe przepisy poszczególnych spółek ALDI Nord oraz planowane wytyczne obowiązujące w całej UE wymagają dokładniejszego dopracowania.

Organizacja & Odpowiedzialność

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] Zarządzanie odpadami oraz zaangażowanie w działania dot. redukcji ilości marnowanej żywności są wspólnie prowadzone i organizowane przez różne działy. W całej Grupie Przedsiębiorstw Działy Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa, Logistyki oraz Jakości wspólnie opracowują koncepcje strategiczne, cele i działania. Uzgodnienia pomiędzy spółkami ALDI odbywają się za pośrednictwem Działu Logistyki spółki ALDI Einkauf. Dział Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa (CR) jest włączany tylko w razie potrzeby. Celem dalszej optymalizacji strumieni materiałowych menedżer logistyki ds. usuwania odpadów konsultuje się z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za dany obszar w poszczególnych krajach działalności ALDI Nord oraz z zewnętrznymi usługodawcami. Doświadczenia z zakresu zarządzania odpadami w Niemczech mogą być wykorzystywane do poprawy sytuacji w całej Grupie Przedsiębiorstw.

Wytyczne & Regulacje

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] Dyrektywa UE w sprawie odpadów definiuje zarządzanie odpadami dla wszystkich krajów Grupy Przedsiębiorstw. W okresie sprawozdawczym spółka ALDI Nord Niemcy pracowała nad wdrożeniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie odpadów pochodzących z działalności gospodarczej (GewAbfV), celem realizacji wymaganego systemu redukcji odpadów zgodnie z ustawą o gospodarce obiegowej. Dział Logistyki w ramach wdrożenia ustawy GewAbfV udostępnił materiały szkoleniowe naszym spółkom regionalnym. W danym miejscu za spełnianie określonych wytycznych odpowiedzialni są kierownicy Działów Logistyki.

Postępy & Działania 2017

[GRI 301-103-2/3, 306/103-2/3] Spółki ALDI w poszczególnych krajach współpracują z krajowymi bankami żywności, niektóre z nich już od wielu lat. Współpracę tę stale rozbudowujemy. W roku sprawozdawczym 75 procent naszych sklepów przekazało nienadające się już do sprzedaży lecz zdatne do spożycia produkty (w roku 2016: 65 procent).

W Niemczech w 2017 r. przystąpiliśmy do inicjatywy UE – REFRESH („Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain“). Projekt dotyczy zapobiegania odpadom artykułów spożywczych i ich użytkowania na wszystkich płaszczyznach łańcucha tworzenia wartości dodanej.W Holandii bierzemy udział w dwóch projektach badawczych, natomiast w pozostałych krajach również angażujemy się w działania przeciwko marnowaniu żywności.

Cele & Status

[GRI 306/103-2/3] W 2015 r. w naszym programie CR sformułowaliśmy następujący cel: opracowanie wytycznych dot. postępowania w sklepach z artykułami spożywczymi zdatnymi do spożycia lecz nienadającymi się do sprzedaży. Wytyczne znajdują się jeszcze na etapie opracowania.

Nasze cele z programu CR:

Obszar działania: zaangażowanie społeczne & wspieranie dialogu

Cel Status Termin  celu Zakres celu Istotność celu
Wdrożenie instrukcji dotyczącej postępowania z żywnością nienadającą się już do sprzedaży w sklepach w trakcie realizacji 2017 sporządzenie i wdrożenie Grupa Przedsiębiorstw

Cel zrealizowany   Proces ciągły

Wskaźniki

Zbiórki żywności [GRI 306-2]

Udział sklepów, które przekazują instytucjom charytatywnym artykuły spożywcze nienadające się już do sprzedaży w ogólnej liczbie sklepów (w procentach).

Zasadniczo rozdysponowujemy towary w taki sposób, aby powstawało jak najmniej strat. Ewentualne nadwyżki w miarę możliwości są przeznaczane na cele dobroczynne. Jednak nie w każdej lokalizacji dostępne są organizacje mogące przyjmować darowizny w formie żywności.

  2015 2016 2017  
Belgia/Luksemburg1 100,0 100,0 100,0
Dania 3,6 3,6 18,1
Niemcy 98,1 99,1 99,0
Francja 23,4
Holandia 28,7 74,2
Polska 4,8 24,6 38,7
Portugalia 8,5 25,0 31,6
Hiszpania 76,5 75,4 76,1
Grupa Przedsiębiorstw 61,5 65,2 75,4

1 W celu uproszczenia podane dane dot. prawnie niezależnych spółek Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord z Belgii i Luksemburga zostały podsumowane (patrz „Przedmiot raportu“)

Ilość odpadów w Niemczech [GRI 306-2]

Ilość powstałych odpadów według rodzaju odpadu (w tonach)1

Ilość odpadów w Niemczech w stosunku do 2016 r. nieznacznie wzrosła, przy czym największa część naszego wskaźnika nagromadzenia odpadów przypada na odpady opakowaniowe. Odpady niebezpieczne w ilości 420 ton stanowią jedynie około 0,2 procenta całej masy odpadów. Do takich odpadów należą przede wszystkim zużyty olej, filtry olejowe, akumulatory pojazdów i świetlówki zawierające rtęć. Dotychczas ilość wytwarzanych odpadów może być ewidencjonowana tylko dla lokalizacji w Niemczech. Ewidencja międzynarodowa planowana jest na najbliższe lata.

  2015 20162 2017
Odpady niebezpieczne 493
414 420
Papier/tektura/karton 432
450 400
Odpady komunalne3 22.129
22.320 24.550
Odpady z produkcji i przetwarzania żywności4 8.173
11.102 11.343
Odpady opakowaniowe 156.580
161.290 164.000
         w tym folia/tworzywa sztuczne 3.986
3.578 3.432
         w tym tektura /papier 121.331
125.174 128.549
         w tym PET 31.264
32.538 31.864
         w tym pozostałe5 155
Zużyte urządzenia 70
56 52
Całkowita ilość odpadów 187.878
195.632 200.765

1 Dane opierają się częściowo na szacunkach i wyliczeniach prognostycznych.
2 Z powodu uzupełnienia zgłoszeń za rok 2016, dane należało częściowo dopasować w stosunku do raportu z roku poprzedniego.
3 Odpady przemysłowe. Do nich zaliczają się m.in. odpady nie nadające się do powtórnego wykorzystania, pakowane produkty spożywcze, odpady wielkogabarytowe, drewno i złom metali.
4 Do tej grupy zaliczają się odpady powstające w związku z prowadzeniem stołówki oraz produkty „bake-off” (do wypieku w sklepie).
5 Do tej grupy zaliczają się pozostałe odpady opakowaniowe jak np. doniczki lub wytłoczki po roślinach. Po raz pierwszy ta kategoria została wykazana w 2017 r.

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania [GRI 306-2]

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)1

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

 

Ilość odpadów wg metod ich przetwarzania [GRI 306-2]

Ilość odpadów w odniesieniu do sposobu ich usuwania w Niemczech (w procentach)1

W 2017 r. odzysk ew. recykling (z włączeniem kompostowania) z większości odpadów nie niebezpiecznych wyniósł około 99 procent.

  2015 2016 2017
  Niemcy Niemcy Niemcy
Odzysk i recycling2 96,38 96,80 96,76
Składowanie na wysypisku 0,03 0,02 0,18
Spalanie (spalanie masowe) 1,54 1,08 0,85
Kompostowanie 2,06 2,10 2,20

1 Przyporządkowanie do sposobów usuwania częściowo opiera się na szacunkach bądź wyliczeniach prognozowych.
2 Łącznie ze spalaniem w celu odzysku energii.

Kolejne informacje
Tematy Kluczowe
Atrakcyjny pracodawca

Blisko 69.000 pracowników ALDI powinno być dumnych ze swojej pracy w ALDI. Dlatego oferujemy stabilną pracę, atrakcyjne warunki ramowe i długoterminowe perspektywy rozwojowe.

Tematy Kluczowe
Bezpieczeństwo pracy & Ochrona zdrowia

Przejęcie odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników w miejscu pracy jest w spółkach ALDI Nord oczywistością.

Zarządzanie
Zarządzanie przedsiębiorstwem

ALDI Nord jest międzynarodowym dyskontem odnoszącym sukcesy. Częścią naszej kupieckiej świadomości jest przejmowanie odpowiedzialności za działanie naszego przedsiębiorstwa. Nasza polityka odpowiedzialności przedsiębiorstwa CR została ustanowiona dla całej Grupy Przedsiębiorstw.

Zarządzanie
Program CR

W ramach naszego programu CR jasno definiujemy cele dla wszystkich obszarów działania. O naszych postępach informujemy m.in. w ramach raportu zrównoważonego rozwoju.

Tematy Kluczowe
Ochrona klimatu

Zobowiązujemy się do ograniczenia wpływu naszej biznesowej działalności na klimat. Już w 2015 r. sformułowaliśmy w naszej polityce odpowiedzialności przedsiębiorstwa (CR - Policy) nasze wytyczne dot. działań mniej szkodliwych dla klimatu.

Tematy Kluczowe
Zrównoważone kształtowanie asortymentu

W myśl pojmowania naszej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Responsibility) obraliśmy sobie za cel umożliwienie naszym klientom świadomej i zdrowej konsumpcji w przystępnych cenach. Dlatego stale rozszerzamy naszą ofertę produktów pochodzących ze zrównoważonych źródeł.

Ciekawostki
Holandia: zdrowe odżywianie od najmłodszych lat

Zdrowie jest jednym z najważniejszych tematów w Holandii. Jednym z najbardziej aktualnych tematów jest m.in. nadwaga u dzieci i młodzieży. Mając po stronie silnego partnera podejmujemy się tego tematu.