Voedselverspilling & afval

Tag

[GRI 301/103-1, 306/103-1] Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van ons milieu en zijn natuurlijke hulpbronnen. Het verminderen van afval en het tegengaan van voedselverlies spelen voor ons als retailer een centrale rol. Dat we hier een beslissende rol willen spelen, blijkt uit onze inzet voor de duurzaame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties (United Nations – UN): Het doel is de wereldwijde voedselverspilling per hoofd van de bevolking in de detailhandel en bij de consumenten tegen 2030 te halveren en de afvalproductie terug te dringen (SDG 12, Duurzame consumptie en productie). Wij leveren onze bijdrage om dit doel te bereiken.

Onze benadering

[GRI 301/103-2, 306/103-2] Wij volgen de afvalhiërarchie in vijf fasen: preventie, voorbereiding voor hergebruik, recyclage, andere vormen van verwerking en verwijdering. Wij vermijden afval doordat wij bijvoorbeeld in de logistiek herbruikbare systemen inzetten, zoals transportkisten voor groenten en fruit. Wij controleren welke stoffen hergebruikt kunnen worden en bevorderen het recyclageproces, bijvoorbeeld bij onze verpakkingsmaterialen uit karton of folie. Niet-recycleerbare materialen worden in afvalverbrandingsinstallaties verwerkt voor de terugwinning van energie. Tot slot volgt de verwijdering. In Duitsland volgen we deze hiërarchie consequent: Ons verwerkingspercentage bedraagt 99 procent (zie afvalkerncijfers). Ook in België wordt meer dan 90 procent van ons afval gerecycleerd of – in het geval van organisch afval – vergist.

In onze sector vormen verpakkingen (iets minder dan 82 procent), vooral omverpakkingen, en niet meer voor verkoop geschikte voedingsmiddelen het grootste deel van het afval of voedselverlies. Met stijgende verkoopcijfers neemt ook het afvalvolume van de ondernemingsgroep ALDI Nord toe. Om ons afvalmanagement verder te optimaliseren, hebben wij in Duitsland in het rapporteringsjaar de functie van Logistieke Manager Afvalbeheer gecreëerd.

Bovendien werken wij momenteel een internationale richtlijn ter beperking van voedselverlies uit. Het was gepland om dit eind 2017 te publiceren. De verschillende randvoorwaarden in de individuele ALDI Nord-landen en toekomstige voor de hele EU geldende eisen vereisen echter een langere verwerkingstijd.

Organisatie & verantwoordelijkheden

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] Het afvalmanagement en voorkomen van voedselverlies worden over alle afdelingen heen gecontroleerd en georganiseerd. De CR-, logistieke en kwaliteitsverantwoordelijken in de hele ondernemingsgroep werken samen in verschillende constellaties om strategische concepten, doelstellingen en maatregelen te ontwikkelen. De afstemming tussen de ALDI-ondernemingen in de landen gebeurt via de afdeling logistiek van ALDI Einkauf. Indien nodig wordt de CR-afdeling hierbij betrokken. De Logistieke Manager Afvalbeheer wisselt informatie uit met de verantwoordelijken in de ALDI Nord-landen alsook met externe dienstverleners om de materiaalstromen verder te optimaliseren. Bevindingen uit het afvalmanagement in Duitsland kunnen zo verbeteringen in de volledige ondernemingsgroep tot stand brengen.

Richtlijnen & reguleringen

[GRI 301/103-2/3, 306/103-2/3] De Europese kaderrichtlijn afvalstoffen definieert het afvalmanagement voor alle landen van de ondernemingsgroep. Tijdens de rapporteringsperiode heeft ALDI Nord Duitsland gewerkt aan de uitvoering van de bijgewerkte verordening inzake industrieel afval (Gewerbeabfallverordnung) voor de implementatie van de vereiste afvalhiërarchie van de Duitse recyclagewet (Kreislaufwirtschaftgesetz). In het kader van de uitvoering van de verordening inzake industrieel afval heeft de afdeling logistiek opleidingsdocumenten verstrekt aan onze regionale vestigingen. De Manager Logistiek ter plaatse is verantwoordelijk voor de naleving van de daarin opgenomen richtlijnen.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 301-103-2/3, 306/103-2/3] De ALDI-ondernemingen in de landen werken samen met nationale voedselbanken, met sommige reeds enkele jaren. Wij breiden onze samenwerking steeds uit. In het rapporteringsjaar heeft 75 procent van onze winkels niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte levensmiddelen gedoneerd (2016: 65 procent).

In 2017 zijn wij in Duitsland lid geworden van het EU-initiatief REFRESH (“Resource Efficient Food and dRink for the Entire Supply cHain”). Het project heeft betrekking op de preventie en recyclage van voedselafval in alle stadia van de waardecreatieketen. In Nederland nemen we deel aan twee onderzoeksprojecten en voeren we campagnes tegen voedselverspilling in alle andere landen.

Doelstellingen & status

[GRI 306/103-2/3] In ons CR-programma hebben wij in 2015 het volgende doel geformuleerd: een richtlijn inzake de omgang met niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte levensmiddelen in de winkels ontwikkelen. De richtlijn wordt momenteel nog uitgewerkt.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: maatschappelijke betrokkenheid & dialoog

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
Introductie van een richtlijn voor de omgang met levensmiddelen die niet meer verkocht mogen worden in de winkels nog in ontwikkeling 2017 opstellen en invoeren ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Voedseldonaties [GRI 306-2]

Aantal winkels die niet meer voor verkoop maar wel nog voor consumptie geschikte voedingsmiddelen aan liefdadigheidsinstellingen schenken in vergelijking met het totale aantal winkels (in procent)

In principe plannen wij goederen op zodanige wijze dat er zo min mogelijk verliezen optreden. Eventuele overschotten worden indien mogelijk gedoneerd. Niet alle vestigingen beschikken over partners die voedseldonaties aanvaarden.

  2015 2016 2017  
België/Luxemburg1 100,0 100,0 100,0
Denemarken 3,6 3,6 18,1
Duitsland 98,1 99,1 99,0
Frankrijk 23,4
Nederland 28,7 74,2
Polen 4,8 24,6 38,7
Portugal 8,5 25,0 31,6
Spanje 76,5 75,4 76,1
Ondernemingsgroep 61,5 65,2 75,4

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Afvalhoeveelheden in Duitsland [GRI 306-2]

Afvalhoeveelheden volgens type afval (in ton)1

De afvalhoeveelheid in Duitsland is licht gestegen ten opzichte van 2016, waarbij het grootste deel van het afval aan verpakkingsafval te wijten is. Gevaarlijk afval maakt met 420 ton slechts ongeveer 0,2 procent uit van het totale afvalvolume. Hieronder vallen voornamelijk gebruikte olie, oliefilters, voertuigbatterijen en kwikhoudende TL-buizen. De hoeveelheid afval kan op dit moment alleen worden geregistreerd voor onze Duitse vestigingen. Internationalisering is gepland voor de komende jaren.

  2015 20162 2017
Gevaarlijk afval 493
414 420
Papier/karton 432
450 400
Stedelijk afval3 22.129
22.320 24.550
Afval van de productie en verwerking van levensmiddelen4 8.173
11.102 11.343
Verpakkingsafval 156.580
161.290 164.000
     Waarvan folie/plastic 3.986
3.578 3.432
     Waarvan karton/ papier 121.331
125.174 128.549
     Waarvan pet 31.264
32.538 31.864
     Overige5 155
Gebruikte toestellen 70
56 52
Totale hoeveelheid afval 187.878
195.632 200.765

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2
Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 Industrieel afval. Hieronder vallen “restafval”, verpakte levensmiddelen, grof afval, hout en schroot.
4 Hieronder valt ook afval van bedrijfsrestaurants en bake-offgoederen.
Hieronder valt ook ander verpakkingsafval zoals bloempotten of plantenbakken. Deze categorie werd in 2017 geïntroduceerd.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode [GRI 306-2]

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).


1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Afvalhoeveelheden volgens verwerkingsmethode [GRI 306-2]

Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode in Duitsland (in procent)1

In 2017 werd met circa 99 procent het grootste deel van het ongevaarlijke afval hergebruikt of gerecycleerd (inclusief compostering).

  2015 2016 2017
  Duitsland Duitsland Duitsland
Hergebruik en recycling2 96,38 96,80 96,76
Storting 0,03 0,02 0,18
Verbranding (massaverbranding) 1,54 1,08 0,85
Compostering 2,06 2,10 2,20

1 De toewijzing volgens verwijderingsmethode is deels gebaseerd op prognoses.
2 Inclusief verbranding voor energieterugwinning.

Verdere inhoud
Highlights
Nederland: gezond eten begint vroeg

Gezondheid is een van de belangrijkste onderwerpen in Nederland. Onder andere overgewicht bij kinderen en jongeren staat centraal. Samen met een sterke partner pakken we het onderwerp aan.

Highlights
In naam van het klimaat

De klimaatverandering belangt iedereen aan. Daarom implementeren wij in alle relevante domeinen maatregelen ter bescherming van het klimaat. We doen vooral veel in onze winkels, want daar valt het meeste te besparen op CO2-uitstoot.

Kernthema’s
Verpakking & kringloop

Verpakkingen zijn bij veel producten absoluut noodzakelijk om ze te beschermen en de kwaliteit te garanderen. Wij zetten dan ook in op recycleerbare materialen en gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen.

Highlights
Op reddingsmissie

In Europa belanden elk jaar miljoenen tonnen voedsel in de vuilnisbak. Dat is niet enkel een ethisch probleem: voedsel weggooien, betekent ook dat waardevolle bronnen worden verspild. En wij vinden dat dat niet langer kan.

Highlights
Weg met klassieke plastic zakken

De plastic zak van ALDI Nord: een cultobject dat het zelfs tot in een museum schopte. Maar de problematiek rond plastic – de plasticsoep in de Stille Oceaan, de stranden vol afval en milieuvervuiling door microplastics - maakte ons duidelijk dat de klassieke plastic zak definitief zijn tijd gehad heeft.