Klimaatbescherming

Tag

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2] Wij verbinden ons ertoe de gevolgen van onze handelsactiviteiten op het klimaat te verminderen. Reeds in 2015 hebben wij in onze CR-policy een eis geformuleerd om op een klimaatvriendelijke manier te handelen. In ons in 2018 goedgekeurde klimaatbeschermingsbeleid hebben we onszelf een ambitieuze klimaatdoelstelling opgelegd en creëren we een kader voor uitgebreide maatregelen. Op deze manier dragen we bij aan het behalen van de doelstellingen van het internationale Klimaatakkoord van Parijs en aan de uitvoering van de 13de duurzaamheidsdoelstelling “Klimaatactie”, geformuleerd in de Agenda 2030 van de Verenigde Naties (United Nations – UN).

Onze benadering

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] ALDI Nord heeft een duidelijke klimaatbeschermingsdoelstelling vooropgesteld: Wij verbinden ons ertoe onze broeikasgasemissies tegen 2021 in de hele ondernemingsgroep met 40 procent ten opzichte van 2015 te verlagen. Deze doelstelling geldt voor alle emissies die wij zelf veroorzaken bij onze bedrijfsactiviteiten (scope 1- en scope 2-emissies). Onze doelstellingen en maatregelen zijn in ons internationaal klimaatbeschermingsbeleid samengevat.

Onze klimaatstrategie is langetermijngericht en bestaat uit twee prioriteiten:

  • Door efficiëntiemaatregelen besparen we energie, koelmiddelen en brandstof. Dat doen we vooral daar waar het verbruik het hoogst is.
  • We gebruiken meer elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, zowel door onze eigen productie als, in toenemende mate, de inkoop van elektriciteit.

Onze klimaatbalans deelt onze broeikasgasemissies in volgens emissiebronnen en toont zo de uitgangspunten voor onze klimaatbeschermingsmaatregelen. Deze balans wordt opgemaakt conform de erkende normen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol en wordt door een auditeur gecontroleerd.

Een overzicht van onze belangrijkste emissiebronnen
  • Winkels: Zoals typisch is voor de detailhandel, gebruiken onze winkels de meeste energie voor het koelen van voedsel, winkelverlichting en verwarming.
  • Koeltechniek: De koeling van onze producten vereist het gebruik van koelmiddelen. Koelmiddelen kunnen door lekken in de atmosfeer terechtkomen en zo bijdragen tot de opwarming van de aarde.
  • Logistiek: Ongeveer één achtste van onze broeikasgasemissies in de hele ondernemingsgroep is te wijten aan het dieselverbruik van de vrachtwagens, zie ook “Mobiliteit & logistiek“.
  • Distributiecentra: In onze distributiecentra is de verlichting voor een groot deel van het stroomverbruik verantwoordelijk (tot 50 procent).

Om ervoor te zorgen dat klimaatbescherming in het hele bedrijf consequent wordt toegepast, moet het een economische factor worden. Daarom leggen wij in de loop van 2018 een interne prijs per ton CO2 vast. Deze prijs moet worden toegepast bij alle investeringsbeslissingen die betrekking hebben op emissies. Zo willen wij de klimaatbescherming in onze bedrijfsprocessen verankeren.

Organisatie & verantwoordelijkheden

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] Voor de klimaatbescherming is de samenwerking en kennis van verschillende afdelingen vereist. Daarbij moet gegarandeerd worden dat wij snel en flexibel op nieuwe technologische ontwikkelingen en politieke randvoorwaarden kunnen reageren. Daarbij garanderen we dat alle betrokken afdelingen, vakdomeinen en expertenteams (CR, Immobiliën en Expansie, Koeltechniek, Logistiek) in een expertenpanel informatie met elkaar uitwisselen.

Richtlijnen & verordeningen

Ons internationaal klimaatbeschermingsbeleid creëert voor de hele ondernemingsgroep een kader voor onze klimaatbeschermingsmaatregelen. Dit beleid werd in het voorjaar van 2018 goedgekeurd.

Op wetgevingsgebied is vooral de verordening van de Europese Unie (EU) inzake gefluoreerde broeikasgassen relevant voor ons. Het doel van deze verordening is de verlaging van de emissies in de hele EU tegen 2030. Gefluoreerde broeikasgassen worden voornamelijk gegenereerd door de koeltechniek in het kader van onze bedrijfsactiviteiten.

Vooruitgang & maatregelen 2017

[GRI 302/103-1/2, 305/103-1/2]

Klimaatstrategie met concrete maatregelen ontwikkeld

In het rapporteringsjaar 2017 hebben wij de ontwikkeling van de ALDI Nord-klimaatstrategie voltooid. In het kader van de ontwikkeling werden reeds uitgevoerde klimaatbeschermingsprojecten geanalyseerd en potentiële nieuwe maatregelen onderzocht. Het resultaat van de analyse is een breed pakket potentiële klimaatbeschermingsmaatregelen. De ALDI-vestigingen van een land beslissen aan de hand van individuele criteria met welke maatregelen ze hun nationale klimaatdoelstellingen het best kunnen bereiken.

Winkels: innovatieve techniek verlaagt het energieverbruik

Ongeveer één vierde van het stroomverbruik van een winkel wordt gebruikt voor de verlichting van de winkelruimte. In alle landen wordt sinds 2016 in nieuwe winkels ledverlichting geplaatst. Deze verlichting verbruikt tot 50 procent minder stroom dan de huidige verlichting. Sinds 2017 schakelen wij ook in onze bestaande winkels in de meeste landen de binnenverlichting volledig om naar ledverlichting, inclusief de verlichting van de koelinstallaties. Aangezien bij ledverlichting minder warmte ontstaat dan bij de andere verlichtingstypes, is er minder stroom nodig voor de koeling. In onze vernieuwde winkels verminderen we de behoefte aan kunstlicht door middel van vensters tot op de grond en verlichten wij de winkelruimte na sluitingstijd naar aanwezigheid. Ook voor de verlichting van de buitenvoorzieningen, parkings, magazijnen en bijgebouwen gebruiken we LED-technologie.

Een ander uitgangspunt voor meer klimaatbescherming in onze winkels is de koeltechniek. Diepgevroren producten worden in koffermodellen aangeboden, in onze nieuwe winkels ook in diepvrieskasten. Voor onze winkels in Duitsland worden bijvoorbeeld nog uitsluitend diepvrieskoffers met een natuurlijk koelmiddel aangekocht. Dankzij de regelbare compressoren en ledverlichting verbruiken ze tot 35 procent minder stroom dan gelijkaardige oudere modellen. Bij de diepvrieskasten wordt sinds 2017 de CO2-koeltechniek in de meeste nieuwe en vernieuwde winkels toegepast. De CO2-ventilatiesystemen in nieuwe gebouwen worden ook gebruikt voor verwarming. Ze recupereren de warmte die tijdens de koeling wordt opgewekt – evenals de warmte uit de afvoerlucht.

De nieuwe techniek wordt aangevuld door een uitgebreid beheer van energiegegevens. In Duitsland hebben wij in 2017 in al onze winkels en distributiecentra een systeem ingevoerd dat actuele gegevens over het energieverbruik verschaft. In Spanje hanteren we in 40 winkels een energiemanagementsysteem waarmee we het energieverbruik van de belangrijkste verbruikers digitaal registreren en centraal evalueren. In Nederland introduceren wij in 2018 een energiemanagementsysteem conform de norm ISO 50001.

Koelmiddelen: beperkt verlies en milieuvriendelijk alternatief

De daling van zogenaamde lekken van koelmiddelen is een belangrijke bouwsteen van onze klimaatstrategie. Naast regelmatige lektesten hebben we in 2017 de nationale introductie van een digitaal monitoringsysteem in onze Duitse vestigingen afgerond. Het biedt een snel overzicht van alle koelsystemen door middel van gegevensverzameling en -analyse. In Frankrijk en Nederland werken we momenteel aan een nationale invoering van het systeem.

Tegelijkertijd vervangen wij de huidige koelmiddelen steeds meer door milieuvriendelijke alternatieven. Wij schakelen alle koel- en diepvriesinstallaties in Duitsland stap voor stap om naar het natuurlijke koelmiddel propaan (R290) dat heel weinig broeikasgassen uitstoot. In onze nieuwe CO2-koelsystemen wordt CO2 als koelmiddel gebruikt.

Tussen 2015 en 2017 hebben we de uitstoot door het verlies van koelmiddelen met 16 procent verminderd, namelijk met ongeveer 99.000 ton CO2-equivalenten.

Distributiecentra: efficiënte en op aanwezigheid afgestemde verlichting

Wij zijn van plan om de verlichting in onze Belgische en Duitse distributiecentra om te schakelen naar ledverlichting; in Denemarken is dit reeds gebeurd. Eind 2017 hadden wij in de hele ondernemingsgroep de verlichting in reeds 27 van de 73 distributiecentra aangepast; twee werden eind 2017 gesloten. Over het geheel genomen verwachten we dat door de omschakeling jaarlijks tot 3.000 ton CO2-emissies wordt uitgespaard. Bovendien onderzoeken we in de distributiecentra het gebruik van aan aanwezigheid aangepaste verlichting met bewegingsmelders en lichtsensoren.

Hernieuwbare energiebronnen: meer groene stroom tegen 2021

De daken van talrijke winkels en distributiecentra zijn uitgerust met zonnepanelen. In 2017 hadden onze installaties reeds meer dan 32.000 kWp (kilowatt peak) opgewekt en meer dan 23.000 MWh stroom geproduceerd. Zo konden wij de uitstoot van ongeveer 6.600 ton CO2 vermijden. Het is de bedoeling om tegen 2021 een extra nominaal vermogen van meer dan 50.000 kWp te installeren. Alleen al bij ALDI Frankrijk zijn er 120 installaties voorzien. Bij ALDI België worden in 2018/2019 18 extra installaties aan de 40 reeds bestaande toegevoegd. Ook bij ALDI Portugal waren er eind 2017 reeds 16 fotovoltaïsche installaties geplaatst; tegen 2021 zal daar ongeveer 5.000 kWp extra installatiecapaciteit beschikbaar zijn.

Momenteel verbruiken wij ca. 70 procent van de opgewekte energie zelf, de rest komt in het stroomnet terecht. Wij willen het aandeel energie dat we zelf verbruiken, vergroten. Daarvoor testen wij het gebruik van opslagtechnologieën waarmee we de opgewekte stroom op een later tijdstip kunnen gebruiken. ALDI Nord Duitsland heeft al drie pilootwinkels uitgerust met een innovatief ijsopslagsysteem van het ESyCool green-project. In februari 2018 ontving onze projectpartner Viessmann de Duitse Innovatieprijs voor klimaat en milieu (IKU) 2017 in de categorie “Procesinnovaties voor de klimaatbescherming”. Na het voltooien van de testfase beslissen wij over de verdere uitvoering.

Ondanks de installatie van extra zonnepanelen zullen we de komende jaren het grootste deel van onze elektriciteit uit het net blijven halen. Om onze klimaatdoelstelling te bereiken, zijn we daarom van plan om tegen 2021 meer groene stroom aan te kopen. ALDI Nederland is in 2015 reeds volledig op groene stroom overgeschakeld. De stroom die ze in 2017 hebben aangekocht, werd volledig opgewekt via Europese windenergie. In 2017 hebben we daar ruim 40.000 ton CO2-equivalenten kunnen besparen. Op dit moment werken we strenge criteria uit voor de aankoop van groene stroom.

Doelstellingen & status

[GRI 302/103-2/3, 305/103-2/3] In ons klimaatbeschermingsbeleid hebben wij ons tot doel gesteld om tegen 2021 onze broeikasgasemissies met 40 procent te verlagen ten opzichte van 2015. Voor een efficiënte monitoring analyseren we regelmatig de projectvoortgang en verzamelen we de emissiegegevens van de volledige ondernemingsgroep. Deze worden door de CR-afdeling geanalyseerd en in het daartoe samengestelde expertenteam bestudeerd. Indien een maatregel niet het gewenste effect bereikt, worden nieuwe maatregelen besproken. Wij rapporteren regelmatig, zowel intern als extern, over de stand van zaken bij het behalen van onze klimaatdoelstelling in de hele ondernemingsgroep.

Onze doelstellingen uit het CR-programma

Pijler: behoud van natuurlijke hulpbronnen

Doelstelling Status Streefdatum Streefwaarde Bereik
De uitstoot van broeikasgassen tegen 2021 met 40% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2015 nieuw 2021 -40 % t.o.v. 2015 ondernemingsgroep
Ledverlichting invoeren in alle nieuwe winkels (binnen- en buitenverlichting) en de omschakeling van bestaande winkels en distributiecentra naar ledverlichting onderzoeken   2019 (en voortdurend) 100 % ondernemingsgroep
Het aantal winkels met zonnepanelen verhogen   voortdurend voortzetting en uitbreiding ondernemingsgroep
Een concept ontwikkelen voor de registratie, analyse en reductie van de broeikasgasemissies   2017 concept ondernemingsgroep
Een concept ontwikkelen voor de introductie van een monitoring en ‑managementsysteem doel voor Duitsland bereikt 2017 concept ondernemingsgroep
De volledige certificering volgens ISO 50001 bereiken nieuw 2018 100 % Nederland
Het zelfgebruik van zelf opgewekte energie door zonnepanelen op winkels verhogen door een combinatie met gecombineerde koel- en verwarmingssystemen en door een vraaggerichte oriëntatie van de zonnepanelen   voortdurend voortzetting en uitbreiding Duitsland
Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koelmiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken   voortdurend 100 % Duitsland
Een uitgebreid, gedigitaliseerd monitoringsysteem voor koelsystemen invoeren om, door geoptimaliseerde lekbestendigheid en/of milieuvriendelijkere koelmiddelen, een verminderde uitstoot te bereiken   2017 100 % Nederland
Alle koelkasten en diepvriezers stapsgewijs omschakelen naar het koelmiddel propaan (R290) met een zeer laag Global Warming Potential (GWP)   voortdurend 100 % Duitsland

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Direct energieverbruik [GRI 302-1]

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld per land (in MWh)1

Het grootste deel van het directe energieverbruik is toe te schrijven aan het gebruik van aardgas voor de warmteproductie alsook van diesel als motorbrandstof in de logistiek. Ten opzichte van 2016 is het totale verbruik licht gedaald.

  2015 20162 2017  
België/Luxemburg3 108.941 109.576 111.286
Denemarken 20.962 20.692 19.766
Duitsland 386.112 402.431 397.002
Frankrijk 149.429 143.479 147.787
Nederland 84.156 86.055 80.058
Polen 12.896 14.905 16.639
Portugal 1.013 1.084 1.206
Spanje 4.177 4.449 4.731
Ondernemingsgroep 767.686 782.671 778.475

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Direct energieverbruik volgens bronnen [GRI 302-1]

Direct energieverbruik in gebouwen en de logistiek, ingedeeld volgens energiebronnen (in MWh)1

  2015 2016 2017
Aardgas 418.129 429.621 418.921
Stookolie 27.589 25.321 25.509
Biogas 154 89 67
Diesel (incl. dieselgeneratoren) 321.314 327.163 333.492
Benzine (l) 66 26 18
Vloeibaar gas 434 451 466

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.

Indirect energieverbruik [GRI 302-1]

Stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming (in MWh)1

Het stroomverbruik van onze vestigingen is met bijna 990 GWh voor het grootste deel van de energiebehoefte verantwoordelijk. Het verbruik is met ca. zes procent nauwelijks gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. De stijging is toe te schrijven aan onder andere langere openingstijden en aan het feit dat de winkels met extra koelinstallaties en bakautomaten zijn uitgerust.

  2015 20162 2017
  Totaal Stroom Stads-verwarming Totaal Stroom Stads-verwarming Totaal Stroom Stads-verwarming
België/Luxemburg3 88.411
88.411
89.559 89.559
101.354 101.354
Denemarken 50.569
39.659
10.910
51.141
39.739
11.402
50.470 39.855 10.615
Duitsland 451.014 433.393
17.621
463.361
445.897
17.464 472.279 454.553 17.726
Frankrijk 177.762
177.762
167.805
167.805

180.752 180.752
Nederland 79.780 78.779 1.001
82.177 81.077
1.100 84.669 83.716 953
Polen 17.394
16.110
1.284
20.429
18.606
1.823
25.335 22.173 3.162
Portugal 14.113
14.113
14.884
14.884
17.720 17.720
Spanje 79.694
79.694
79.070
79.070

89.029 89.029
Ondernemingsgroep 958.737
927.921
30.816
 968.426
936.637
31.789
1.021.608 989.152
32.456

1 De gegevens zijn gedeeltelijk gebaseerd op prognoses.
2 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
3 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 [GRI 305-1/2]

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 (in ton CO2-equivalenten)

De broeikasgasemissies werden op basis van het energie- en brandstofverbruik alsook van het verlies van koelmiddelen bepaald. De berekening is uitgevoerd conform de eisen van het Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Broeikasgassenprotocol) op basis van de DEFRA- of GEMIS-emissiefactoren voor de emissies van de stadsverwarming. Conform het GHG-protocol wordt een aparte berekening van de scope-2-emissies uit stroomverbruik volgens plaats- en marktgebaseerde emissiefactoren uitgevoerd. Terwijl de plaatsgebaseerde methode gericht is op de factoren voor een bepaalde geografische regio (bijvoorbeeld een land), wordt voor de marktgebaseerde factoren – indien mogelijk – een individuele stroommix van een bedrijf gebruikt via de effectieve emissies van de energieproducent. De berekening van de plaatsgebaseerde broeikasgasemissies is gebaseerd op de factoren van het International Energy Agency (IEA).

 

  2015 2016 2017
  Scope 11 Scope 22 “plaatsgebaseerd“ Scope 22
“marktgebaseerd”
Scope 11 Scope 22, 3 “plaatsgebaseerd” Scope 22, 3
“marktgebaseerd”
Scope 11 Scope 22 “plaatsgebaseerd” Scope 22
“marktgebaseerd”
België/Luxemburg4 42.096 17.782 15.781
40.328 18.656 13.246 38.639 22.674 14.859
Denemarken 11.104 13.241 8.973
10.466 11.372 10.914 14.942 8.119 10.859
Duitsland 120.089 214.793 262.533
110.178 211.664 38.301 108.069
203.918 223.790
Frankrijk 74.861 11.350 2.666
75.277 6.863 6.276 67.101 8.364 6.756
Nederland 31.253 35.044 72 29.802 38.393 143 28.147 40.984 124
Polen 3.940 12.866 13.488
5.501 14.688 15.185 6.931 17.295 18.441
Portugal 1.529 3.964 6.180 2.817 3.793 4.334 5.728 5.695 5.080
Spanje 12.239 19.467 30.218
12.267 20.096 26.774
10.980 25.718 29.854
Ondernemingsgroep 297.111 328.507 339.911
286.636 325.525 115.173 280.537 332.767 309.763

1 Scope 1: emissies uit direct energieverbruik van gebouwen, brandstofverbruik van de logistiek en koelmiddelenverlies.
2 Scope 2: emissies uit stroomverbruik en verbruik bij stadsverwarming met een indeling volgens plaats- en marktgebaseerde emissies.
3 Door latere toevoegingen aan de cijfers van 2016 verschillen de cijfers van het huidige en het vorige rapport gedeeltelijk van elkaar.
De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017 [GRI 305-1/2]

Totale hoeveelheid broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen (in procent, op basis van plaatsgebaseerde emissies)

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen

Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen (in kWp)

  2015 2016 2017
België/Luxemburg1 438 1.095
2.594
Denemarken 35 45 45
Duitsland 11.526
19.537 26.708
Frankrijk 273
Nederland 149 149 209
Polen
Portugal 866 990 1.466
Spanje 732 804 850
Ondernemingsgroep 13.746
22.620
32.145

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Zelfopwekking [GRI 302-1]

Stroom opgewekt via zonnepanelen en eigen verbruik (in MWh)

  2015 2016 2017  
  Opgewekte stroom Eigen verbruik Opgewekte stroom Eigen verbruik Opgewekte stroom Eigen verbruik
België/Luxemburg1 275 251 815
659 1.809 1.629
Denemarken 10 10 47 47 41 29
Duitsland 7.498 4.575 13.445 8.752
18.261 11.967
Frankrijk 125 102
Nederland 150 115 156 124 156 123
Polen
Portugal 25 25 1.085
864 1.537 1.285
Spanje 205 174 391 321 1.224 1.224
Ondernemingsgroep 8.163 5.150 15.939
10.767
23.153 16.359

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Verdere inhoud
Landen
Meer duurzaamheid in het land van de discounters: ALDI Nord Duitsland

Alles begon in 1913 met de kleine zaak in Essen-Schonnebeck. Vandaag vinden klanten ALDI Nord 2.249 keer in het verkoopgebied Noord. Een van onze accenten in Duitsland is de verbetering van het dierenwelzijn.

Highlights
Kom dat zien!

Al bij de eerste blik door de grote vensters van de nieuwe ALDI-winkels valt op dat er heel wat veranderd is. Er is meer licht, meer plaats, er zijn nieuwe kleuren en de producten zijn overzichtelijk uitgestald zodat klanten beter hun weg zouden vinden.

Highlights
De toekomst is groen: zo moet de nieuwe ALDI Nord-campus eruit zien

Met nieuwsgierigheid wordt hij verwacht: de nieuwe campus op de vestigingsplaats van ALDI Inkoop in Essen-Kray. Het moderne gebouw voldoet aan hoge duurzaamheidseisen en biedt genoeg plaats voor alle medewerkers van ALDI Inkoop.

Landen
Klare taal omtrent duurzaamheid:
ALDI Spanje in dialoog

Of het nu op de moderne website, met sterke communicatiecampagnes of via sociale media is: voor ALDI Spanje hoort interactie met klanten en andere belanghebbenden er gewoon bij. Ook milieuthema's krijgen zo gehoor.

Kernthema’s
Verpakking & kringloop

Verpakkingen zijn bij veel producten absoluut noodzakelijk om ze te beschermen en de kwaliteit te garanderen. Wij zetten dan ook in op recycleerbare materialen en gedeeltelijk ook op herbruikbare systemen.

Landen
Duurzame producten, efficiënte logistiek:
ALDI België en ALDI Luxemburg

In België en Luxemburg ligt de prioriteit op de uitbouw van een duurzamer assortiment en een logistiek met efficiënt gebruik van hulpbronnen.