Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Tag

[GRI 204/103-1, 308/103-1, 414/103-1] Miljoenen klanten in Europa moeten met een gerust geweten bij ons hun inkopen kunnen doen. Om dit mogelijk te maken, nemen we onze verantwoordelijkheid en kijken we toe op veilige en eerlijke arbeidsomstandigheden en de naleving van milieunormen overal daar waar we onze invloed kunnen uitoefenen. Ons non-food-assortiment bestaat onder andere uit textiel, cosmetica- en hygiënproducten alsook uit wekelijkse actieproducten – van elektrische toestellen tot huishoudelijke producten en meubilair. De toeleveringsketens van deze producten zijn veelzijdig en wijdvertakt: Non-food-producten gaan vaak naar meerdere productievestigingen in verschillende landen tijdens het productieproces. Ook de uitdagingen zijn complex: Thema’s zoals de veiligheid van gebouwen, leefbare lonen of de vermindering van chemicaliën in de textielproductie vereisen een sectoroverschrijdende samenwerking tussen bedrijven, regeringen en niet-gouvernementele organisaties (Non-Governmental Organisation – ngo’s). Daarom werken we samen met andere spelers in wereldwijde initiatieven, zoals het amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), aan deze uitdagingen.

Productievestigingen van de non-food-productgroepen per land in 2017

Aantal ingeschakelde productievestigingen voor non-food-producten in het desbetreffende productassortiment (in procent)

Onze benadering

[GRI 308/103-1, 414/103-1] Wij richten ons op langdurige, eerlijke en betrouwbare handelsrelaties met leveranciers die onze visie op kwaliteit en verantwoordelijkheid delen. Ze laten de door ons bestelde goederen produceren in productievestigingen in landen zoals China, Bangladesh of Turkije. We werken samen om de strenge sociale en milieunormen te handhaven.

De focus van onze maatregelen ligt op de herkomstlanden waar meer risico bestaat op niet-naleving van de sociale en milieunormen. We baseren ons op de lijst met landen die door amfori (voorheen Foreign Trade Association – FTA) als risicolanden worden beschouwd.

Wij stellen duidelijke eisen inzake de arbeidsomstandigheden aan onze leveranciers en de productievestigingen waarop zij een beroep doen.

Naleving van de sociale normen in de toeleveringsketen

[GRI 308/103-1, 414/103-1, 407/103-1/2/3, 407-1]

De amfori BSCI-gedragscode

Wij engageren onszelf en onze leveranciers tot naleving van de amfori BSCI-gedragscode. De gedragscode is gebaseerd op talrijke internationale akkoorden, waaronder de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization – ILO) of de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (United Nations – UN). Deze omvat elf centrale werknemersrechten, onder andere het recht op veiligheid op het werk, correcte verloning alsook het verbod op discriminatie, kinder- of dwangarbeid. De naleving van de amfori BSCI-gedragscode wordt aan de hand van controles ter plaatse (audits) gecontroleerd en geëvalueerd. Alle door de leverancier ingeschakelde productievestigingen moeten een geldige amfori BSCI-audit of een SA8000-certificaat kunnen voorleggen.

De auditresultaten

[GRI 102-10, 308-2] De kwaliteit van de auditresultaten speelt daarbij een belangrijke rol voor ons: Wij verwachten van onze leveranciers dat zij een beroep doen op productievestigingen die goede tot zeer goede auditresultaten behaald hebben. De CR-afdeling controleert de informatie van elke gemelde productievestiging en vat deze samen in een algemene evaluatie. Bij een slechte algemene evaluatie wordt in eerste instantie nog niet samengewerkt. In dergelijke gevallen moeten de leveranciers garanderen dat er actieplannen worden opgezet om de vereiste verbeteringen door te voeren en de problemen ter plaatse op te lossen. ALDI Nord verwacht van alle leveranciers dat ze eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk verhelpen en de arbeids- en sociale omstandigheden in de productievestigingen voortdurend verbeteren. De uitbesteding van opdrachten aan andere productievestigingen zonder voorgaande controle en goedkeuring is uitgesloten. De procedure bij niet-naleving van onze eisen is contractueel vastgelegd. Daarbij wordt er eveneens rekening gehouden met de moeilijkheidsgraad en de frequentie van de regelovertreding alsook met de medeverantwoordelijkheid van de leverancier. Mogelijke gevolgen hiervan gaan van waarschuwingen tot – in het slechtste geval – beëindiging van de handelsrelaties. In 2017 moest hiervan geen gebruikt gemaakt worden.

Organisatie

[GRI 308/103-1, 414/103-1] De CR-afdeling coördineert de controle van de sociale en milieunormen en staat daarbij in nauw contact met leveranciers en inkopers. De CR-afdeling wordt bij het werk in de productielanden ondersteund door ALDI CR-Support Asia Ltd. in Hongkong. Hun belangrijkste taak is de controle van leveranciers en productievestigingen. Zo controleren wij zelf de omstandigheden en vooruitgang ter plaatse. ALDI CR-Support Asia Ltd. is ook voor de kwalificatie van de leveranciers en productievestingen alsook het stakeholdermanagement in Azië verantwoordelijk. Bij de algemene evaluatie en dus ook bij de aankoopbeslissingen houden we rekening met de bevindingen van de ALDI CR-Support Asia Ltd.

CR-policy & inkoopbeleid

[GRI 204/103-2, 308/103-1, 414/103-1] Ketenverantwoordelijkheid is een centrale pijler in onze CR-policy. Wij formuleren onze eisen voor toeleveringsketens en producten onder andere in ons inkoopbeleid voor verschillende productcategorieën. In het rapporteringsjaar hebben wij een nieuw internationaal bloemen- en planteninkoopbeleid alsook een houtinkoopbeleid en een nationaal katoeninkoopbeleid voor Duitsland gepubliceerd.

Sector- en multistakeholderinitiatieven

In samenwerking met andere bedrijven, overheden, ngo’s en vakbonden gaan we ook de veelzijdige uitdagingen in de textielindustrie aan. Door ons werk in sector- en multistakeholderinitiatieven dragen we bij aan het ontwikkelen van normen en het realiseren van structurele verbeteringen:

  • In 2017 heeft ALDI Nord het vervolgakkoord van het akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh) – het “transitieakkoord” – ondertekend. Voor ALDI Nord is het akkoord een belangrijke bouwsteen om de veiligheid van de werknemers in de textielindustrie in Bangladesh voortdurend te verbeteren.
  • Met een vrijwillige verbintenis (ALDI Detox Commitment) ondersteunen wij sinds 2015 de doelstellingen van de Detox-campagne van Greenpeace.
  • Sinds 2015 maken wij deel uit van de Leather Working Group (LWG). Sinds 1 januari 2017 eisen wij voor lederwaren of producten met lederbestanddelen dat uitsluitend leder van LWG-gecertificeerde bedrijven gebruikt wordt.
  • Sinds 2015 zijn we eveneens lid geworden van de Bündniss für nachhaltige Textilien (Duits Verbond duurzaam textiel). Wij dragen actief bij tot de verwezenlijking van de doelstellingen van de vereniging en steunen het initiatief “Milieu- en chemicaliënbeheer”.
  • Eind 2017 zijn we lid geworden van de European Clothing Action Plan (ECAP), een door de EU gefinancierd project ter vermindering van de negatieve milieueffecten van de textielindustrie.

Vooruitgang & maatregelen in 2017

[GRI 308/103-2, 414/103-2]

Ons toezicht op sociale en milieunormen in de non-food-toeleveringsketen

ALDI Social Assessments ingevoerd

[GRI 414-1, 308-2, 407-1] Samen met onze leveranciers bezoeken wij in het kader van de ALDI Social Assessments (ASA) de voor ons ingeschakelde productievestigingen. Op die manier kunnen wij ons een beeld vormen van hoe onze eisen in de toeleveringsketen worden uitgevoerd. Een ASA omvat gesprekken met het management, audits, een inspectie van de productievestiging om de arbeids- en sociale normen te controleren en gesprekken met medewerkers. Bij gebreken stellen wij samen met de leveranciers en productievestigingen actieplannen op om zo snel mogelijk duurzame verbeteringen te bewerkstellingen en controleren wij de uitvoering ervan. In het rapporteringsjaar hebben wij 199 ASA’s in acht landen, een groot deel daarvan in China (70 procent), uitgevoerd. Ongeveer 13 procent van de productievestigingen vertoonden in 2017 gebreken, vooral op het gebied van arbeidsbescherming en -veiligheid. Dergelijke gebreken worden vaak veroorzaakt door structurele uitdagingen in de productielanden, die we ook aanpakken in overkoepelende initiatieven zoals het akkoord inzake brandveiligheid en veiligheid van gebouwen in Bangladesh (Bangladesh Accord on Fire and Building Safety).

In de kijker: project duurzame textielinkoop

[GRI 414-1, 308-2] Sinds 2017 bundelen wij de gegevens van de leveranciersbeoordeling in het project “Duurzame textielinkoop”. Aan de hand van deze informatie vergelijken wij de duurzaamheidsprestaties van de leveranciers. Doel van het project: een intensievere samenwerking met toonaangevende leveranciers die bereid zijn om onze eisen na te leven en om voortdurend vooruitgang te boeken in de door hen ingeschakelde productievestigingen. De betrouwbare afspraken op lange termijn stellen onze leveranciers in staat om verdere stappen te zetten in de richting van een duurzamere toeleveringsketen.

Leverancierskwalificatie: ALDI Factory Advancement Project uitgebreid

[GRI 414-1, 414-2] In het rapporteringsjaar 2017 hebben wij het ALDI Factory Advancement (AFA) verder uitgebreid. Het project streeft naar een op dialoog gebaseerde, coöperatieve aanpak die werknemers en managers met elkaar in dialoog brengt en hen aanmoedigt om problemen samen te identificeren en efficiënt op te lossen. De nadruk ligt op thema’s als veiligheid en gezondheid, brandveiligheid, lonen, werktijden en discriminatie. In het daaropvolgende Alumni-project komen ook productiviteit en kwaliteit aan bod. Intussen maken 38 productievestigingen, die goed zijn voor ongeveer 54 procent van het inkoopvolume (2015: 35 procent) uit Bangladesh, deel uit van het programma. Meer dan 85.000 werknemers halen hier voordeel uit. In het kader van een ander project – AFA Project PLUS – werden samen met een ngo uit Bangladesh tegen midden 2017 de interne kinderdagverblijven in negen fabrieken verbeterd. In 2018 zullen nog zeven andere productievestigingen het AFA Project Plus doorlopen.

Chemicaliënbeheer: naleving van milieunormen

[GRI 308-2] Een positieve verandering in de toeleveringsketen is enkel mogelijk door een gezamenlijk optreden van alle spelers in de sector. Om de eisen van het ALDI Detox Commitment uit voeren, moeten we met de juiste partners samenwerken. Om die reden zijn we begin 2017 toegetreden tot het initiatief amfori BEPI (Business Environmental Performance Initiative). Het doel van BEPI is om de milieubescherming in de toeleveringsketen te verbeteren – onder andere bij chemie-intensieve productieprocessen. Amfori BEPI is voor ALDI Nord en onze handelspartners het centrale platform voor gezamenlijke inspanningen. Sinds juli 2017 moeten alle door de leveranciers ingeschakelde productievestigingen voor kledingtextiel, huishoudtextiel en schoenen een amfori BEPI Self Assessment doorlopen. Deze zelfanalyse creëert mogelijkheden voor verbeteringsmaatregelen op het gebied van milieubeheer. De opleidingen voor de productievestigingen verschaffen de deelnemers belangrijke informatie over de praktische uitvoering van deze maatregelen.

In het domein chemicaliënbeheer werkt amfori BEPI bijvoorbeeld samen met “Zero Discharge of Hazardous Chemicals“ (ZDHC) waarvan de normen in de sector wijdverbreid zijn. Door de samenwerking krijgen de deelnemende productievestigingen toegang tot de ZDHC-opleidingen. Wij maken gebruik van ons lidmaatschap bij amfori BEPI om onze inzichten te delen die wij in 2016 bij pilootprojecten omtrent Chemical Management Audits (CMA’s) verworven hebben. Zo kunnen andere bedrijven hier ook gebruik van maken.

In 2017 hebben wij bovendien samen met de dienstverlener NimkarTek een opleidingsprogramma voor het chemicaliënbeheer opgesteld: Dit programma bevat naast de verplichte modules over de chemicaliëngroep van de APEO’s (alkylfenolethoxylaten), die in de textielproductie hoofdzakelijk als oppervlakte-actieve stof in wasproducten worden gebruikt en omwille van hun milieuschadelijk effect de focus van onze activiteiten zijn, ook andere trainingsmodulen over het algemene chemicaliën-, afvalwater- en slibbeheer.

Bovendien hebben wij in 2017 een pilootproject met vier geselecteerde productievestigingen van onze leveranciers opgezet. Ze nemen aan het BVE3-programma van het certificeringsbedrijf Bureau Veritas deel. Het programma berekent de verwachte afvalwaterbelasting van de productievestiging. Dit is gebaseerd op belangrijke gegevens over het productieproces en over de chemicaliën die bijvoorbeeld bij het verven en wassen worden gebruikt. Dit zorgt voor meer transparantie en stelt ons in staat de verwachte lozing van chemicaliën in afvalwater te berekenen. Dit programma is vooral toegespitst op industriële processen waar water bij te pas komt. Bovendien worden er opleidingen aangeboden. Het BVE3-programma duurt aanvankelijk twaalf maanden. De productievestigingen worden hierbij door ALDI CR-Support Asia Ltd. begeleid. Vervolgens volgt een evaluatie van het programma voor de implementatie ervan in andere productievestigingen.

Transparantie voor onze klanten

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om de herkomst van ons textiel en onze schoenen te traceren. In een eerste fase publiceerden wij in 2017 voor de eerste keer alle relevante productievestigingen van de genoemde productgroepen op de Duitse en Portugese ALDI-website. Wij controleren voortdurend welke andere gegevens over de productievestigingen gepubliceerd kunnen worden. In 2018 hebben wij in Duitsland de eerste textielproducten met de ALDI Transparency Code (ATC) verkocht. Na een geslaagde testfase kan de ATC stapsgewijs in de volledige ondernemingsgroep uitgebreid worden voor producten op basis van gecertificeerd katoen. In Duitsland zijn reeds Fairtrade-textielproducten met de Fairtrade-code uitgerust en bijgevolg kan de herkomst van het katoen worden achterhaald.

99 %

Auditpercentage voor productievestigingen van non-food-productgroepen in risicolanden (aandeel van de in de rapporteringsperiode verhandelde producten uit non-food-productgroepen die in gecontroleerde productievestigingen in risicolanden werden geproduceerd)

Inkoop van duurzamere grondstoffen: duidelijke richtlijnen en nieuwe projecten

[GRI 204/103-2/3] In Duitsland hebben we in 2017 een nationaal katoeninkoopbeleid gepubliceerd. Door onze grensoverschrijdende aankoopstrategie is dit ook van toepassing op de meeste producten die in de ALDI Nord-landen verhandeld worden. In het inkoopbeleid stellen wij ons tot doel om het gebruik van gecertificeerd katoen tegen 2018 met 30 procent te verhogen. In 2017 bedroeg het aandeel bijna 23 procent, in de volledige ondernemingsgroep 20 procent[1]. We gebruiken de Global Organic Textile Standard (GOTS), de Organic Content Standard (OCS), Fairtrade, andere bionormen en gerecycleerd katoen. Om de producenten te helpen aan onze eisen te voldoen, zijn we van plan een katoenproject in een land van herkomst te steunen. In 2017 hebben we een publieke toezegging gedaan aan de ngo Textile Exchange om het aandeel gerecycleerde vezels (polyester) tegen 2020 met 25 procent (basisjaar 2016) te verhogen. We hebben deze doelstelling reeds in 2017 behaald. In de “Textile Fibre”-sectorvergelijking van Textile Exchange behaalden we bovendien in 2017 reeds een top 10 plaats bij de handelaars van gerecycleerd katoen. 

[1] Zonder ALDI Nederland omdat er voor 2017 geen gegevens beschikbaar waren.

Nieuw internationaal bloemen- en planteninkoopbeleid

Veel snijbloemen zijn afkomstig uit ontwikkelingslanden op de evenaar. Deze bieden het hele jaar goede groeiomstandigheden met veel zon en gelijkmatige warmte. Potplanten daarentegen worden meestal in Europa gekweekt omdat het transport ervan anders te hoge kosten met zich zou meebrengen. Het doel is om de arbeids- en levensomstandigheden van de werknemers in alle teeltlanden te verbeteren. Belangrijke milieuvriendelijke uitdagingen zijn de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering alsook de beperking van pesticiden en toxische stoffen voor bijen.

[GRI 414-1] In 2017 hebben wij ons internationaal bloemen- en planteninkoopbeleid gepubliceerd. Hiermee verbinden wij ons ertoe om de duurzame teelt van bloemen en planten te stimuleren en de arbeids- en levensomstandigheden van de arbeiders op lange termijn te verbeteren. Om die reden schakelen wij in de volledige ondernemingsgroep tegen eind 2019 voor alle bloemen en planten in het toepassingsgebied van dit inkoopbeleid over op duurzaam gecertificeerde goederen. Hierbij accepteren wij voortaan uitsluitend de GLOBALG.A.P.-norm in combinatie met de aanvullende module GRASP (GLOBALG.A.P Risk Assessment on Social Practice) of een door ALDI Nord of GLOBALG.A.P. erkende norm. Waar mogelijk maken we de gecertificeerde bloemen en planten met het GLOBALG.A.P.-consumentenlabel zichtbaar.

Hout: internationaal houtinkoopbeleid gepubliceerd

[GRI 204/103-2/3] De hulpbron bos is een belangrijk ecosysteem en vormt een belangrijke habitat voor mensen, dieren en planten. Bossen zijn bovendien een belangrijk drinkwaterreservoir en hebben een grote invloed op het klimaat. Om respectvol om te springen met die natuurlijke hulpbron en haar te kunnen behouden op lange termijn, is niet enkel een duurzame exploitatie noodzakelijk, maar ook de duurzame verwerking en recyclage van houten en op hout gebaseerde producten en verpakkingen. Bovendien is het belangrijk illegale houtkap te verhinderen en bedreigde wouden te beschermen.

Hout of op hout gebaseerde grondstoffen worden vaak gebruikt in producten die wij verhandelen, zoals meubilair, hygiënepapier of verpakkingen. In december 2017 hebben wij ons internationaal houtinkoopbeleid voor de ondernemingsgroep ALDI Nord gepubliceerd. Hierin stellen wij duidelijke eisen voor producten en verpakkingen met bestanddelen op basis van hout, cellulose, bamboe alsook viscose en vlies op cellulosebasis. Wij verbinden ons ertoe om tegen eind 2020 naar duurzaam gecertificeerde materialen van onze houten en op hout gebaseerde producten om te schakelen. Hierbij accepteren wij de volgende normen: FSC®, PEFCTM en het EU Ecolabel. Meer details over onze eisen vindt u onder “Verpakking & kringloop”.

Doelstellingen & status

[GRI 204/103-2/3, 308/103-2/3, 414/103-2/3] In het kader van onze vrijwillige verbintenissen en ons inkoopbeleid voor verschillende productcategorieën hebben wij ons een hele reeks ambitieuze doelen gesteld. Wij rapporteren op een transparante manier over onze vooruitgang, bijvoorbeeld in ons Detox-voortgangsrapport of in het kader van onze roadmap over het Verbond duurzaam textiel.

Onze doelstellingen uit het CR-programma:

Pijler: ketenverantwoordelijkheid

Doelstelling Status Streefdatum Streefdatum Bereik
Alle productievestigingen in amfori BSCI-risicolanden die voor ALDI Nord-non-food-eigenmerkproducten produceren, ondergingen een geldige en toereikende sociale audit (Business Social Compliance Initiative – amfori BSCI)  
2019 100 % ondernemingsgroep
Deelname van een selectie productievestigingen die non-food-eigenmerkproducten produceren, aan het ALDI Factory Advancement (AFA) Project dat, door dialoogbevordering tussen arbeiders en managers in Bangladesh, een verbetering van de arbeidsomstandigheden wil bewerkstelligen   voortdurend voortzetting en uitbreiding ondernemingsgroep
Ontwikkeling en uitvoering van een eigen controleproces in Azië   2017 voltooiing van het controleproces en uitvoering van tests ondernemingsgroep
Omschakeling van alle bloemen en planten voor bepaalde eigenmerkproducten naar duurzaam gecertificeerde goederen (bv. GLOBALG.A.P. In combinatie met GRASP) nieuw 2019 100 % ondernemingsgroep
Geen gebruik meer van bepaalde stoffen bij de productie van eigenmerkproducten van de productgroepen kleding-, interieurtextiel en schoenen (ALDI Detox Commitment)   2020 100 % ondernemingsgroep
Opstellen en publicatie van een internationaal katoeninkoopbeleid doel voor Duitsland bereikt 2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Gebruik van duurzaam katoen (bv. GOTS, OCS 100/blended, Fairtrade, gerecycleerd katoen) voor kleding- en interieurtextiel nieuw voortdurend uitbreiding afhankelijk van de beschikbaarheid in de gevraagde kwaliteit ondernemingsgroep
Gebruik van duurzaam katoen (bv. volgens de GOTS-, OCS-, Fairtrade-norm) nieuw 2018 30 % Duitsland
Opstellen en publicatie van een internationaal houtinkoopbeleid   2017 inkoopbeleid ondernemingsgroep
Omschakeling van houten en op hout gebaseerde producten naar duurzaam gecertificeerde materialen (FSC®, PEFCTM, EU Ecolabel of vergelijkbare normen) nieuw 2020 100 % ondernemingsgroep

 doel bereikt   lopend proces

Kerncijfers

Aandeel aangekochte producten met FSC®- of PEFC™-gecertificeerde grondstoffen [GRI FP2]

Aandeel aangekochte eigenmerkproducten die met FSC®– of PEFC™-gecertificeerde grondstoffen geproduceerd werden in vergelijking met het totale aantal aangekochte eigenmerkproducten met bestanddelen uit hout, karton, papier, viscose en vlies op cellulosebasis alsook bamboe (in procent)

Als certificatietypes werden FSC® 100%, FSC® MIX en PEFC™ gehanteerd. In 2017 is het grootste deel daarvan conform de FSC® MIX-norm (ca. 48 procent) gecertificeerd, gevolgd door de FSC® 100%-norm (ca. 30 procent) alsook de PEFC™-norm (ca. 22 procent).

  2015 2016 20171  
  Totaal Waarvan FSC® 100% Waarvan FSC® MIX Waarvan PEFC™ Totaal Waarvan FSC® 100% Waarvan FSC® MIX Waarvan PEFC™ Totaal Waarvan FSC® 100% Waarvan FSC® MIX Waarvan PEFC™
België/Luxemburg2 24,8 41,5 12,3 46,2 28,8 38,9 23,6 37,5 52,1 32,8
45,1
22,1
Denemarken 72,4 32,9 38,2 28,9 89,8 21,9 63,2 14,9 93,2 45,7 39,1 15,2
Duitsland 84,4 34,5 31,1 34,4 87,3 25,3 58,6 16,1 88,2 28,6 55,1 16,3
Frankrijk 41,5 25,8 47,4 26,8 46,4 35,4 41,5 23,1 65,7 35,0 40,8 24,2
Nederland 54,3 20,6 28,6 50,8 58,4 29,6 38,0 32,4 68,5 36,9 33,6 29,5
Polen 59,4 47,4 15,8 36,8 60,6 26,0 44,1 29,9 65,4 37,0 42,0 21,0
Portugal 60,2 37,5 21,4 41,1 68,7 33,3 43,0 23,7 86,3 42,1 43,7 14,3
Spanje 42,6 32,6 15,2 52,2 64,0 30,1 34,0 35,9 74,5 41,0 37,1 21,9
Ondernemingsgroep 41,3 30,9 36,7 32,4 53,1 26,4 49,7 23,9 62,8 30,0 47,9 22,1

1 Door de publicatie van het houtinkoopbeleid werd in 2017 het toepassingsgebied uitgebreid met andere productgroepen alsook eigenmerkproducten met bestanddelen vervaardigd uit viscose, vlies op cellulosebasis en bamboe.
2 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).

Aandeel duurzaam katoen in het totaalgewicht verhandeld katoen [GRI FP2]

Aandeel duurzaam katoen in het totaalgewicht in de rapporteringsperiode verhandeld katoen voor eigenmerkproducten in de productgroepen kleding- en interieurtextiel in het vaste en tijdelijke assortiment (in procent)

  2017  
  Totaal Waarvan GOTS Waarvan OCS Waarvan overige biolabels Waarvan Fairtrade Waarvan gerecycleerd zonder label
België/Luxemburg1 9,6 60,5 7,9 11,4 20,2
Denemarken 19,1 76,7 0,4 5,4 14,2 3,3
Duitsland 22,8 82,8 1,4 1,4 11,0 3,4
Frankrijk 19,0 72,6 0,9 2,8 6,7 16,9
Nederland2 n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Polen 11,3 61,3 2,0 29,9 1,8 5,1
Portugal 19,6 83,9 1,4 1,8 8,7 4,2
Spanje 17,2 81,5 1,5 1,9 15,1
Ondernemingsgroep 20,6 80,5 1,3 2,2 10,4 5,6

1 De gegevens betreffende de juridisch zelfstandige ondernemingen van de ondernemingsgroep ALDI Nord in België en Luxemburg werden ter vereenvoudiging samengevat (zie “Onderwerp van het verslag”).
2 Voor ALDI Nederland zijn voor het jaar 2017 geen gegevens over de tonnages verhandeld katoen beschikbaar (n/a = niet beschikbaar).

Verdere inhoud
Management
Erkenning

Onderscheidingen zijn voor ons een bewijs dat ons werk vruchten afwerpt. In het rapporteringsjaar 2017 sleepten we op nationaal en internationaal niveau verschillende erkenningen in de wacht.

Kernthema’s
Sensibilisering van consumenten

Elk jaar worden bij ons ongeveer 1,2 miljard aankopen gedaan. Het is ons doel om een gezonde en duurzame levensstijl te promoten en een betaalbare, verantwoordelijke consumptie mogelijk te maken.

Highlights
Wat het betekent om een ALDI-medewerker te zijn

Eenvoudig, betrouwbaar, verantwoordelijk. Daarvoor staan we, in alles wat we doen en overal waar we zijn.

Kernthema’s
Klantbenadering & servicekwaliteit

Het vertrouwen van onze klanten is ons belangrijkste goed. Al meer dan 100 jaar richten wij ons aanbod en onze dienstverlening consequent op de behoeften van onze klanten.

Highlights
Engagement voor dierenwelzijn: goed resultaat in vergelijking met de sector

Wij weten dat er op het vlak van dierenwelzijn nog veel te doen is. Maar we zijn op goede weg: dat bevestigen twee actuele publicaties over het engagement voor dierenwelzijn in de levensmiddelenindustrie.

Highlights
Groenten- en fruitrechters: voor heerlijk verse producten

Rechters die appelen en komkommers testen? Dat bestaat echt! De experten in versheid dragen ertoe bij om tegemoet te komen aan de hoge verwachtingen van onze klanten.

Kernthema’s
Duurzamer assortiment

Het is een deel van ons CR-zelfbesef om voor onze klanten een verantwoordelijke, betaalbare en gezonde consumptie mogelijk te maken. Wij breiden ons aanbod aan duurzamere producten dan ook voortdurend uit.

Highlights
Einfach wir – het magazine voor ALDI-medewerkers

Tijdens onze moderniseringskoers ontwikkelen wij ons sneller dan ooit tevoren. Het is duidelijk: de medewerkers bij ALDI Nord moeten weten wat er gaande is. Ons nieuw medewerkersmagazine “einfach wir” in Duitsland in de schijnwerpers!

Kernthema’s
Diversiteit & evenwicht werk-privé

In de negen Europese landen waar wij vertegenwoordigd zijn, werken mensen uit 117 verschillende landen. Deze diversiteit past bij ALDI Nord, want zij verrijkt onze samenwerking en weerspiegelt bovendien de diversiteit van onze klanten.