GRI-inhoudsindex

Het duurzaamheidsrapport 2017 van de ALDI Nord-groep werd opgesteld in overeenstemming met de “GRI-normen: Option Core” van het Global Reporting Initiative (GRI). De GRI-inhoudsindex biedt een beknopt overzicht. De gekozen onderwerpen en de kerncijfers voor 2017 werden gecontroleerd door het onafhankelijke auditbedrijf Flottmeyer • Steghaus + Partner. Dit wordt met het symbool   weergegeven.

GRI 102: Algemene informatie 2016

Organisatieprofiel
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
102-1 Naam van de organisatie ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG voor ALDI Nord  
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten Duurzamer assortiment – Onze benadering
Bedrijfsbeleid – Bij ALDI staat de klant centraal

Indien er nationale wettelijke verboden bestaan voor bepaalde producten of productbestanddelen, die expliciet in het duurzaamheidsrapport worden vermeld, wordt dit in detail in de tekst vermeld.
 
102-3 Plaats van de hoofdzetel Essen, Duitsland  
102-4 Vestigingen Organisatie
De landen
 
102-5 Eigendom en rechtsvorm Over dit duurzaamheidsrapport – Omvang van het rapport en uitgever  
102-6 Bediende afzetmarkten Bedrijfsbeleid – Bij ALDI staat de klant centraal
De landen
 
102-7 Omvang van de organisatie

Bedrijfsbeleid

Informatie over de totale kapitalisatie wordt vertrouwelijk behandeld. Daarom wordt geen informatie gepubliceerd die verder gaat dan de wettelijke vereisten.

 
102-8 Informatie over bedienden en andere werknemers

Aantrekkelijke werkgever – Aantal medewerkers volgens arbeidscontract
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Aantal medewerkers volgens dienstverband

Er wordt slechts in beperkte mate een beroep gedaan op uitzendkrachten (0,5 procent). ALDI Nord streeft naar langdurige arbeidscontracten. Er zijn geen significante seizoenschommelingen.

De informatie is gebaseerd op een enquête voor het duurzaamheidsrapport in de hele ondernemingsgroep en wordt geaggregeerd over alle regionale en inkoopvestigingen op landen- en groepsniveau. De gegevens zijn gebaseerd op de stand van zaken op 31 december en een deel van de gegevens wordt pro rata weergegeven (in procenten). Voor meer details en, eventueel, verschillende berekeningsmethoden wordt verwezen naar de desbetreffende tabellen met kerncijfers. Limiet: alleen bedrijven met meer dan 50 werknemers worden in de enquête opgenomen.

 
102-9 Toeleveringsketen Bedrijfsbeleid – Bij ALDI staat de klant centraal
Duurzaam food-inkoopbeleid – Onze benadering
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen
Zinvolle etikettering
De weg van een aldi kruippakje
 
102-10 Significante veranderingen in de organisatie en haar toeleveringsketen Over dit duurzaamheidsrapport
Ontwikkelingen in de organisatie
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Organisatie van de ondernemingsraad
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – De auditresultaten
 
102-11 Voorzorgsprincipe of voorzorgsmaatregelen Duurzaam food-inkoopbeleid – Onze benadering
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Onze benadering
Klimaatbescherming
Bedrijfsbeleid
 
102-12 Externe initiatieven Stakeholders & netwerken – Samenwerkingen, netwerken en handvesten  
102-13 Lidmaatschap bij beroepsverenigingen Stakeholders & netwerken – Samenwerkingen, netwerken en handvesten  
Strategie
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
102-14 Verklaringen van het management Voorwoord  
Ethiek en integriteit
Beleid
Betrokkenheid van stakeholders
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
102-40 Lijst van de stakeholders-groepen Stakeholders & netwerken – Onze stakeholders en hun thema’s
Relevantie – Selectie van stakeholders
 
102-41 Cao’s Aantrekkelijke werkgever – Aantal medewerkers dat onder een cao valt  
102-42 Identificatie en selectie van stakeholders Stakeholders & netwerken – Onze stakeholders en hun thema’s
Relevantie – Selectie van stakeholders
 
102-43 Procedure voor het betrekken van de stakeholders Stakeholders & netwerken – Onze stakeholders en hun thema’s  
102-44 Belangrijkste thema’s en aandachtspunten Stakeholders & netwerken – Onze stakeholders en hun thema’s
Relevantie – Effecten op verslaggeving
 
Procedure voor de rapportering
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
102-45 In de geconsolideerde jaarrekening vermelde entiteiten Auteur van het rapport is de ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG, Essen. De juridisch zelfstandige ondernemingen van de ALDI Nord-groep (geen consolidatiekring) maken geen eigen jaarbalans op.  
102-46 Bepalen van de inhoud van het rapport en definiëring van de thema’s Relevantie – Bevragingsmethode
Relevantie – Beoordelingsperspectieven
Relevantie – Relevantiematrix
Relevantie – Belangrijkste resultaten
 
102-47 Lijst van de kernthema’s Relevantie – Relevantiematrix  
102-48 Aanpassing van de informatie Over dit duurzaamheidsrapport – Omvang van het rapport en uitgever  
102-49 Wijzigingen in het rapport Relevantie – Vernieuwing van de relevantieanalyse in 2017
Relevantie – Lijst met thema’s
 
102-50 Rapporteringsperiode Over dit duurzaamheidsrapport – Rapporteringsperiode en publicatie
Colofon
 
102-51 Datum van het huidige verslag

Duurzaamheidsrapport 2015: juli 2016
Tussentijdsrapport 2016: juli 2017

 
102-52 Rapporteringstermijn Over dit duurzaamheidsrapport – Rapporteringsperiode en publicatie  
102-53 Contactgegevens voor vragen over het rapport Colofon – Contact
Contact
 
102-54 Verklaringen inzake de rapportering volgens de GRI-normen Over dit duurzaamheidsrapport – Omvang van het rapport en uitgever  
102-55 GRI-inhoudsindex GRI-inhoudsindex  
102-56 Externe audit

Over dit duurzaamheidsrapport – Omvang van het rapport en uitgever

De ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG heeft het onafhankelijke auditbedrijf Flottmeyer Steghaus + Partner aangesteld voor de controle van de geselecteerde inhoud en kerncijfers.

 

GRI 200 Economie

GRI 204: Aankoop 2016
GRI FP: Dierenwelzijn
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Duurzaam food-inkoopbeleid – Dierenwelzijn
Dierenwelzijn
Dierenwelzijn Duitsland
Ranking dierenwelzijn

Effect: toeleveringsketen, bedrijf

 
GRI 205: Corruptiebestrijding 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Compliance

Effect: bedrijf, toeleveringsketen

 
205-1 Vestigingen die op corruptierisico’s gecontroleerd worden Vestigingen worden regelmatig gecontroleerd  
GRI 206: Concurrentieverstorend gedrag 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Compliance

Effect: bedrijf, toeleveringsketen, klant

 
206-1 Rechtszaken wegens concurrentieverstorend gedrag
of vorming van kartels en monopolies
Wij zijn niet op de hoogte van incidenten van concurrentieverstorend gedrag of schendingen van het kartelrecht door de ALDI Nord-groep.  

GRI 300 Ecologie

GRI 301: Materialen 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Verpakking & kringloop
Voedselverspilling & afval

Effect: bedrijf, toeleveringsketen, klant

 
301-1 Gebruikte materialen naar gewicht of volume
Verpakking & kringloop – Kerncijfers
Voedselverspilling & afval– Kerncijfers
Klantbenadering & servicekwaliteit – Kerncijfers
Klassieke plastic zak is geen optie meer

De ALDI Nord-groep is actief in de detailhandel. De productie en verpakking gebeurt bijna uitsluitend door de leveranciers. Samen met hen werken wij aan een duurzamere grondstoffenvoorziening.

Onze klantenmagazines leiden tot een direct papierverbruik. Sinds 2012 wordt het wekelijkse ALDI-klantenmagazine in alle landen van de ondernemingsgroep op FSC®-gecertificeerd papier geprint. In Duitsland is het papier bovendien gecertificeerd volgens het label ‘Der Blaue Engel’.

Ook de aan onze klanten verdeelde zakken resulteren in een hoog materiaalverbruik. Eind 2017 zijn wij in België, Duitsland en Nederland begonnen met het afschaffen van de klassieke plastic zakjes.

 
GRI 302: Energie 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Mobiliteit & logistiek
Klimaatbescherming

Effect: bedrijf

 
302-1 Energieverbruik binnen de organisatie

Mobiliteit & logistiek – Brandstofverbruik
Klimaatbescherming – Direct energieverbruik
Klimaatbescherming – Direct energieverbruik volgens energiebronnen
Klimaatbescherming – Indirect energieverbruik
Klimaatbescherming – Geïnstalleerd vermogen van zonnepanelen

De berekening van het energieverbruik was gebaseerd op de conversiefactoren die door het Duitse Ministerie voor Economie en Uitvoercontrole (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) werden aanbevolen voor het uitvoeren van energieaudits.

We geven het energieverbruik weer in de voor ons gebruikelijke eenheid megawattuur (MWh). Eén megawattuur komt overeen met 3,6 gigajoule (GJ).

 
GRI 305: Emissies 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Mobiliteit & logistiek
Klimaatbescherming

De CO2-compensatie behoort niet tot de door ALDI Nord gevolgde strategieën.

Effect: bedrijf

 
305-1 Directe GHG-emissies (scope 1)

Klimaatbescherming – Broeikasgasemissies scope 1 en 2
Klimaatbescherming – Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017

Conform de gehanteerde DECC-/DEFRA-emissiefactoren werden naast CO2 ook CH4 en N2O meegenomen in de berekening. Bovendien werden de emissies van koelmiddelverliezen berekend in overeenstemming met de vereisten van de “Verordening inzake gefluoreerde broeikasgassen” voor alle gebruikte koelmiddelen en met de Greenhouse Gas (GHG) Protocol (Broeikasgassenprotocol) Sector Guidance 1.0 (2005). De geselecteerde methode voor de berekening van de CO2-uitstoot (Operational Control – operationele controle) is gebaseerd op de wereldwijd erkende norm WRI/WBCSD Greenhouse Gas Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition 2013).

 
305-2 Indirecte energiegerelateerde GHG-emissies (scope 2)

Klimaatbescherming – Broeikasgasemissies scope 1 en 2
Klimaatbescherming – Broeikasgasemissies scope 1 en 2 volgens bronnen 2016 & 2017

De berekening is uitgevoerd conform de eisen van het Greenhouse Gas (GHG) protocol op basis van de DEFRA- of GEMIS-emissiefactoren voor de emissies van de stadsverwarming. Conform het GHG-protocol wordt eerst een aparte berekening van de scope-2-emissies uit stroomverbruik volgens plaats- en marktgebaseerde emissiefactoren uitgevoerd.  Terwijl de plaatsgebaseerde methode gericht is op de factoren voor een bepaalde geografische regio (bijvoorbeeld een land), wordt voor de marktgebaseerde factoren – indien mogelijk – een individuele stroommix van een bedrijf gebruikt via de effectieve emissies van de energieproducent. De berekening van de plaatsgebaseerde broeikasgasemissies is gebaseerd op de factoren van het International energy Agency (IeA).

zie ook 305-1

 
GRI 306: Afvalwater en afval 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Voedselverspilling & afval

Effect: bedrijf, klanten

 
306-2 Afval naar type en verwijderingsmethode

Voedselverspilling & afval – Voedseldonaties
Voedselverspilling & afval – Afvalhoeveelheden in Duitsland
Voedselverspilling & afval – Afvalhoeveelheden volgens verwijderingsmethode

Een deel van de afvalverwijdering wordt rechtstreeks door ALDI Nord uitgevoerd en een deel van de informatie is afkomstig van afvalverwijderingsbedrijven. De indeling van stedelijk afval naar type verwijdering was gebaseerd op statistische gegevens over de recycling van stedelijk afval in Duitsland (Eurostat).

De methoden injectie in de diepe ondergrond en opslag op de site worden niet toegepast.

 
GRI 308: Milieubeoordeling van leveranciers 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Duurzaam food-inkoopbeleid
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

In principe zijn er op dit moment twee klachtenmogelijkheden binnen het amfori voor productievestigingen en binnen het Supply Chain Initiative (GCB) voor leden van het initiatief. Een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden is gepland.

Effect: toeleveringsketen

 
308-2 Negative milieu-effecten in de toeleveringsketen en genomen
maatregelen

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – De auditresultaten
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – ALDI Social Assessments ingevoerd
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Duurzame textielinkoop
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Chemicaliënbeheer
Duurzaam food-inkoopbeleid – Vooruitgang & maatregelen 2017

Wij zorgen ervoor dat onze leveranciers voldoen aan de ecologische normen door middel van contractuele verplichtingen, zoals het bewijs van bepaalde certificeringen. Onze leveranciers moeten dit verplicht naleven.

In principe verwachten wij van elke leverancier (importeur) voor de aankoop informatie over de ingeschakelde belangrijkste productievestiging en controleren wij de audit van deze productievestiging. Een deel van de audit heeft betrekking op negatieve milieu-effecten. Het auditpercentage geeft informatie over de dekking van gecontroleerde productievestigingen in risicolanden. Het auditpercentage bedraagt bijna 100 procent.

Bovendien verwachten wij van al onze leveranciers van kleding- en interieurtextiel alsook van schoenen dat alle in de toeleveringsketen ingeschakelde productievestigingen gemeld worden. Sinds juli 2017 moeten alle ingeschakelde productievestigingen een amfori BEPI Self Assessment voorleggen, dat de kerncijfers omtrent de milieuprestaties weergeeft. Bij productievestigingen waar natte processen worden toegepast controleren wij de aanwezigheid van een slib- en afvalwateranalyse. 

Alle groenten- en fruittelers, wiens producten bij ALDI Nord verkocht worden, moeten een geldig GLOBALG.A.P.-certificaat kunnen voorleggen. De prioriteiten van deze controle situeren zich onder andere op het gebied van afval- en milieubeheer.

 

GRI 400 Sociale kwesties

GRI 403: Veiligheid op het werk en gezondheidsbescherming 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming

Effect: bedrijf

 
403-2 Type en percentage verwondingen, beroepsziekten en afwezigheidsdagen op het werk alsook het aantal dodelijke arbeidsongevallen

Veiligheid op het werk & gezondheidsbescherming – Ziekteverzuim

ALDI Nord registreert het aantal ziektedagen dat in het rapporteringsjaar in de hele ondernemingsgroep is opgebouwd. Een uitgebreid onderzoek en uitgebreide analyse zijn momenteel nog niet gepland.

 
GRI 404: Opleiding en bijscholing 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Aantrekkelijke werkgever

Effect: bedrijf

 
404-1 Gemiddeld aantal uren voor opleiding en bijscholing per jaar per werknemer

Aantrekkelijke werkgever – Vooruitgang & maatregelen 2017
Aantrekkelijke werkgever – Aantal leerlingen en duale studenten

De informatie is momenteel niet beschikbaar.

 
GRI 405: Diversiteit en gelijke kansen 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Aantrekkelijke werkgever
Diversiteit & evenwicht werk-privé

Effect: bedrijf

 
405-1 Diversiteit in bestuursorganen en van de medewerkers

Aantrekkelijke werkgever – Medewerkers volgens afdeling
Aantrekkelijke werkgever – Medewerkers volgens arbeidscontract
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Prefatie
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Vrouwen in leidinggevende posities
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Medewerkers volgens afdeling
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Medewerkers volgens leeftijdscategorie
Diversiteit & evenwicht werk-privé – Medewerkers met beperkingen

De directie van ALDI Einkauf bestond in het rapporteringsjaar uit acht directeurs, waaronder geen enkele vrouw. Zeven van de acht directeurs waren tussen de 30 en 50 jaar oud, één directeur was ouder dan 50.

Wij onderzoeken het aantal vrouwelijke medewerkers volgens regio, afdeling (verkoop, magazijn, wagenpark, administratie alsook hoger en lager management) en leidinggevende functie. De enquête volgens leeftijdscategorie, nationaliteit en medewerkers met een handicap wordt niet verder uitgesplitst, omdat wij dit niet relevant vinden.

 
GRI 407: Vrijheid van vereniging en cao’s 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Aantrekkelijke werkgever
Diversiteit & evenwicht werk-privé
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

De gemeenschappelijke basis van het HR-werk (Human Ressources) is de bedrijfsmissie, het HR-concept alsook de managementmissie “Echt handelstalent”.

Effect: bedrijf

 
407-1 Bedrijfslocaties en leveranciers waar het recht op vrijheid van vereniging en cao’s in het gedrang kan komen

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Naleving van de sociale normen in de toeleveringsketen
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – ALDI Social Assessments ingevoerd
Aantrekkelijke werkgever – Medewerkers dat onder een cao valt

Cao’s worden in alle vestigingen van de ondernemingsgroep gesloten (met uitzondering van Polen omdat daar geen cao’s gesloten worden).

Onze leveranciers zijn contractueel verplicht om de amfori BSCI-gedragscode na te leven. Deze is gebaseerd op onder andere de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization – ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (United Nations – UN). In het kader van de amfori BSCI-audits werd in de rapporteringsperiode geen melding gemaakt van schendingen van het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen.

Door de zware branden en gebouwinstortingen van de voorbije jaren wordt bijzondere aandacht besteed aan productievestigingen voor kleding- en interieurtextiel in Bangladesh. Bovendien wordt de naleving van de amfori BSCI-gedragscode in Bangladesh – in vergelijking met andere landen – vaker geschonden. Daarom gelden voor de leveranciers daar ter plaatse extra richtlijnen die verder gaan dan de amfori BSCI en waarvan de naleving door ons gecontroleerd wordt.

 
GRI 412: Controle van de naleving van de mensenrechten 2015
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management Duurzaam food-inkoopbeleid
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

Effect: toeleveringsketen
 
412-3 Aanzienlijke investeringsovereenkomsten en -contracten, die mensenrechtenclausules bevatten of op mensenrechtenaspecten gecontroleerd worden Onze zakenpartners zijn contractueel verplicht om de amfori BSCI-gedragscode na te leven. Deze is gebaseerd op onder andere de kernconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (International Labour Organization – ILO) en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties (United Nations – UN).  
GRI 414: Sociale evaluatie leveranciers 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Duurzaam food-inkoopbeleid
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen

In principe zijn er op dit moment twee klachtenmogelijkheden binnen het amfori voor productievestigingen en binnen het Supply Chain Initiative (GCB) voor leden van het initiatief. Een uitbreiding van de bestaande mogelijkheden is gepland.

Effect: toeleveringsketen

 
414-1 Nieuwe leveranciers getoetst aan sociale criteria

Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – ALDI Social Assessments ingevoerd
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Duurzame textielinkoop
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Leverancierskwalificatie
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Nieuw internationaal bloemen- en planteninkoopbeleid

Ons inkoopbeleid voor verschillende productcategorieën, onze sociale normen in de toeleveringsketen alsook andere verplichte regelingen gelden in gelijke mate voor bestaande en nieuwe leveranciers.

Door het gebruik van extern erkende certificeringssystemen creëren wij zo veel mogelijk transparantie. De focus ligt, afhankelijk van de certificatie, op de controle en optimalisatie van sociale praktijken of ecologische componenten.

In de amfori BSCI-gedragscode zijn bijvoorbeeld elf centrale principes opgenomen: het recht op vrijheid van vereniging en cao-onderhandelingen, geen discriminatie, billijke vergoeding, redelijke werkuren, arbeidsbescherming, geen kinderarbeid, bijzondere bescherming voor jonge werknemers, geen onzekere werkgelegenheid en geen dwangarbeid, klimaatbescherming en etisch ondernemen.

 
414-2 Negatieve sociale effecten in de toeleveringsketen en genomen maatregelen Duurzaam food-inkoopbeleid – Palmolie
Duurzaam food-inkoopbeleid – Cacao
Duurzaam food-inkoopbeleid – Koffie
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – ALDI Social Assessments ingevoerd
Duurzame normen in de non-food-toeleveringsketen – Leverancierskwalificatie
ALDI CR-Support in Hongkong
 
GRI 416: Gezondheid en veiligheid van de klant 2016
GRI-normen en referentie Verwijzing & aanvulling externe audit
103-1/2/3 Procedure management

Productkwaliteit

Effect: toeleveringsketen, bedrijf, klant

 
416-1 Beoordeling van het gezondheids- en veiligheidseffect van verschillende categorieën producten en diensten

Productkwaliteit
Een dag in het teken van kwaliteit

Elk product wordt in de hele waardecreatieketen meermaals onder de loep genomen.

 
GRI 417: Marketing en etikettering 2016